Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historisk-topografiske Efterretninger om SKODBORG og VANDFULD HERREDER" af O. Nielsen, 1894

Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark".

"Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder" indeholder en historisk beskrivelse af de to herreder, de enkelte sogne og de største gårde.

Forfatterens forord lyder: 

Efterar jeg i en Aarrække havde maattet afbryde Udgivelsen af de vesterjydske Herredsbeskrivelser, som jeg begyndte i min Ungdom, har jeg nu faaet Lejlighed til at begynde paany paa Fortsættelsen af et Arbejde, som jeg i de mellemliggende Aar ikke havde tabt af Syne. Idet jeg har skudt Præsternes Pernonalhistorie til Side, har jeg vundet mere Plads til Nutidens topografiske Forhold og Ejendommenes Oprindelse, hvorved det oplyses, om Navnene ere gamle eller af nyere Oprindelse. Der er søgt paalidelig Oplysning om Stedernes Beliggenhed for deraf af faa Vejledning om Navnenes Betydning, som det under mangeaarig Syslen med dette Emne dog undertiden kan lykkes af faa opklaret. Ved Hjælp af den nuværende Udtale og ældre Skrivemaade er det i mange Tilfælde søgt at finde en nøjagtigere Skrivemaade end den, der nu bruges, thi uden særlig Opmærksomhed paa hver enkelt Egns Dialekt er det umuligt at tilvejebringe en tilfredsstillende Retskrivning uden dog at gøre for megen Vold paa den tilvante.

I de her omhandlede Herreder findes ingen Arkiver paa Herregaardene, hvorfor Stoffet har maattet samles paa mange spredte Steder, som Anmærkningerne bag i Bogen ville vise. Følgelig har jeg mange flere Kilder, men de anførte ere dem, der ikke ligge lige for Haanden, thi at opføre Kirkebøger Tingbøger, Kongebreve, hvis Datum nævnes i Texten, og lignende vilde føre for vidt. Særlig maa jeg, takke Hr. Godsejer Mansa til Sø og Hr. Arkivsekretær Thiset for de mange meddelte Oplysninger fra Viborg Landstings Protokoller. Hvad det antikvariske angaar, maa jeg nævne afdøde Lærer Strandgaards Undersøgelser i antikvarisk-topografisk Arkiv, men fremfor alt maa jeg nævne den overordentlige Velvillie fra Hr. Professor Løfflers og Hr. Direktør Dr. Henry Petersens Side, idet det blev mig tilladt at meddele førstnævntes Beskrivelse af alle de omhandlede Kirker, der opbevares i nævnte Arkiv, hvorved dette Skrift har faaet anderledes kyndige Efterretninger, end jeg selv havde kunnet give. Det har været mig en særlig Fornøjelse gennem flere ældre, ikke længer tilstedeværende Indskrifter at kunne vise, at Professor Løfflers Tidsangivelser aldeles stemme overens med Virkeligheden.

Ligeledes takkes Hr. Rektor Fritsche, fordi han har givet mig Lejlighed til at benytte, hvad der er tilbage i Ribe Kathedralskoles Bibliotek af Præsteindberetningerne til Biskop Bloch fra 1766.

Den store Venlighed og Imødekommenhed, jeg fandt hos Egnens Beboere, den Tjenstvillighed og Beredvillighed, hvormed man har ydet mig Oplysninger, ville altid være mig kære Minder om mine Ophold i denne Egn. For Muligheden af, at dette Skrift har kunnet se Lyset, takkes Direktionen for den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse.

Trykningen af dette Skrifts Fortsættelse: Hist.-top. Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder er paabegyndt.

     Oktober 1894.

                                               O. Nielsen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.