Hans Peter Rasmussen er min farmors farfar. Han blev født 30.1.1839 ved Ejby Mølle i Vor Frue sogn i Odense som søn af daglejer Rasmus Jørgensen (1804-1856) og Nicoline Pedersdatter (1802-). Jeg har fundet 4 af deres børn, men kun Hans Peter og en storebror opnåede konfirmationsalderen. I folketællingen i 1840 finder vi dem uden for Sankt Jørgens Port. I 1845 og 1850 ses de boende i Vesterports Forstad. I påsken 1853 blev Hans Peter konfirmeret i Sankt Knuds Kirke af pastor Wiberg jun., der vurderede Hans Peter i kundskab og opførsel til mg. og udg.

Umiddelbart efter konfirmationen kom Hans Peter i lære hos sadelmagermester C. Seidenflod. I april 1858 er det indført i protokollen for Odense Sadelmager- og Tapetsererlav, at Hans Peter nu har udstået sin læretid på 5 år og fået svendebrev som sadelmager. I protokollen nævnes han som retskaffen og tjenlig.

I 1860 kan vi se Hans Peter boende sammen med sin mor i Strædet ved Støberiet. Moderen er nu alene og arbejder på fabrik.

Næste vidnesbyrd om Hans Peter finder vi i 1864, hvor han 15. marts blev indlagt på Augustenborg Lazaret på Als. Ifølge lazaretprotokollen var han syg af bronkitis. 3 dage senere blev han evakueret og overført til lazarettet på Valdemars Slot på Tåsinge. Hans Peter var tilknyttet 5. regiment, der i starten af 1864 var opstillet ved Ejderen. Som de øvrige danske styrker blev de senere samlet ved Dannevirke, hvor regimentet 5. februar deltog i kampe mod den preussisk-østrigske hær. Som bekendt af de fleste blev de danske styrker trukket tilbage fra Dannevirke om natten mellem 5. og 6. februar. 5. regiment blev forlagt til Sønderborg for derefter 10. februar at blive rykket til Sundeved, hvor de deltog i kampe ved Bøffelkobbel og Ragebøl. Vinteren i starten af 1864 var forbistret kold, og Hans Peter pådrog sig en gang bronkitis, som tilsyneladende gjorde ham ukampdygtig og måske skånede ham fra de svære slag i marts/april ved Dybbøl og i juni på Als. Hans Peter søgte senere om og fik tildelt erindringsmedaljen.

Farmors bror Otto har i et mindeblad nævnt:

Slægten stammer fra Odense og Augustenborg. Fars farfar boede ved Tunellen i Nørregade i Odense. Huset er borte. Her blev fars far født den 30. januar 1839. Han gik i skole i Odense og hans skudsmålsbog udviser, at han gik ud som nr. 1 her i staden. Blev oplært som sadelmager. I 1864 er han med ved Dybbøl, og under opholdet i Augustenborg lærte han Lovise Caroline Brauts at kende (farmor).

7.9.1864 blev Hans Peter i Sankt Knuds kirke i Odense viet til Caroline Lovise Brautsch. Hun var født 21.4.1836 i Nydam ved Augustenborg på Als som datter af kleinsmed Johannes Brautsch (1798-1878) og Christina Antoinetta Hansen (1803-1869). Hun var næstyngst i en søskendeflok på 6, der voksede op i Augustenborg. Deres far var ansat som slotssmed på Augustenborg Slot, og Lovise har sikkert hørt om, hvordan hendes far af de danske myndigheder blev tvunget til i marts 1848 at låse slottets døre op og overgive det til danskerne. Hertug Christian-August var kommet i unåde, da han var med til at lede det slesvigsk-holstenske oprør.

Jeg har ikke kunnet finde Lovises konfirmation, men det hænger måske sammen med, at Lovise som 15-årig kom galt afsted og i 1852 nedkom med en lille pige, der blev døbt Jutta Agnes. Den udlagte barnefader var strømpevæversvend Adolph Peder Julius Brömse, der stammede fra Gentofte, men var udtaget i krigen i 1850 og formentlig har gjort tjeneste på Als. Forældrene til Jutta blev ikke gift. Jutta voksede op hos bedsteforældrene, og i 1853 ser vi Lovise ankomme til Odense ifølge kirkebogen for Sankt Knuds sogn. I 1860 var hun tjenestepige hos justitsråd og amtsforvalter Esmanns enke i Vestergade 66. Om Lovise og Hans Peter har lært hinanden at kende i denne periode i Odense eller måske først mødt hinanden på Augustenborg Lazaret kan jeg ikke afgøre.

Hans Peter og Lovise etablerede sig efter brylluppet i "Uglehuset" i Rørup sogn på Vestfyn. Huset ligger der endnu:Haekkebollevej

Huset tilhørte Erholm Gods, så det må formodes, at Hans Peter var ansat på godset. I 1865 nedkom Lovise i "Uglehuset" med  deres første fælles barn, der døbtes Frits (min oldefar). Året efter flyttede de til Fjelsted, hvor de boede indtil 1883. I Fjelsted fik de 8 børn: Nicoline Christine i 1866, Antonnette Johannne i 1869, Marie Frederikke i 1870, Anna Mathilde i 1871, Johannes Brautsch i 1872, Jørgen Peder i 1873 (han døde som spæd), Peter Emil i 1875 og Petrine Karoline i 1878.

I 1883 fik Hans Peter ansættelse på Lunghøj Piskefabrik ved Gelsted, hvor familien flyttede til. I 1889 købde de ejendommen Søndergade 34. Jeg har et billede fra omkring 1930:

sondergade 34 1

Huset ligger der endnu og har fået kvist på 1.sal:

sondergade 34

Jeg citerer igen min farmors bror Otto om Hans Peter og Lovises hjem:

Far (Frits) har omtalt sit hjem meget smukt. Hans far var en livlig og begavet mand, der kunne deklamere og synge sange samt gøre tryllekunster. 

Hans Peter var i adskillige år ansat på Lunghøj Piskefabrik - eller som det reelt hed Aktieselskabet R. Nielsens Piske- og Stokkefabrik. I forskellige kirkebøger og folketællinger er han registreret som dels værkfører, lagerist og lagerforvalter.  I 1911 (som 72-årig) var han stadig ansat, men nu blot registreret som sadelmager.

7.9.1914 fejrede Lovise og Hans Peter deres guldbryllup:

Guldbryllup i Gelsted 1914

Vi ser guldbrudeparret i midten. På hæderspladsen ved siden af guldbruden sidder Jutta. Bagved guldbrudgommen står deres ældste søn Frits og ved siden af ham Kirstine (mine oldeforældre). På børnerækken er der 6 børnebørn og 1 oldebarn, nemlig nr. 3 fra højre. Det er min far Viggo, der var i pleje hos sin mormor og morfar, der boede i huset ved siden af. Guldbrudgommen bærer i dagens anledning sin erindringsmedalje for deltagelse i 1864-krigen:

Erindringsmedalje

 

Der er naturligt, at Lovises særbarn Jutta er med på billedet. Godt nok voksende Jutta op hos bedsteforældrene i Augustenborg og blev i 1868 konfirmeret i Augustenborg Slotskirke:

Unehel. Tochter der Caroline Louise Brausch, Tochter des Kleinschmidt Brausch auf Augustenborg. Zieml. gut Kenntn., gut Auff. (Ziemlich gut Kenntniss, gut Auffürung).

men Lovise havde kontakt med sin ældste datter, der også var fadder i 1873 for sin halvbroder Johannes Brautsch. I 1878 stod Jutta brud i Sankt Knuds kirke i Odense. Jeg har her et senere billede af Lovise og Jutta med Juttas datter Sofie og 4. generation:

lovise jutta sofie   

Det ses tydeligt i flere folketællinger, at Lovise og Hans Peters børn har været nært knyttet til hjemmet. Flere af de voksne ugifte døtre med deres afkom ("som mor - så datter") boede i Søndergade 34.

For 1916 fremgår det, at Hans Peter lever af alderdomsunderstøttelse med en indkomst på 600 kr. og formue på 2.000 kr. Han er for året 1916/17 pålignet en personlig skat på 1 kr. Hans Peder døde 17.1.1917 som næsten 78-årig.

Lovise døde i 1924. Hun blev næsten 88 og levede de sidste år sammen med sine døtre Marie Frederikke og Karoline Petrine. Skiftet efter Lovise fremgår af skifteprotokollen for Retten i Middelfart:

Enke Carolone Louise Brautsch gift Rasmussen af Gjelsted død 17 Januar 1924 , 87 Aar gammel.
Aar 1924 den 5 Februar fremlagdes saalydende Begæring af 30 f. M.
Til Skifteretten, Middelfart!
I Forbindelse med tidligere Anmeldelse om, at Enke Caroline Louise Brautsch gift Rasmussen af Gjelsted under 17 ds. er afgaaet ved Døden 87 Aar gammel, tillader vi os at herved at meddele, at Afdøde, der hensad i uskiftet Bo efter sin den 17-1-1917 afdøde Mand, Sadelmager Hans Peter Rasmussen af Gjelsted, ej har efterladt sig noget Testamente, samt at de Afdødes eneste Livsarvinger er os underskrevne Fællesbørn af Ægteskabet:
1. Cykelhandler Frits Rønlev, f. Rasmussen, Gjelsted.
2. Lærerinde, Frk. Nicoline Christine Rasmussen, Segalt Skole, pr. Løgten.
3. Ugift Antoinette Johanne Rasmussen, Gjelsted.
4. Ugift Marie Frederikke Rasmussen, Gjelsted.
5. Ugift Petrine Caroline Rasmussen af Gjelsted.
6. Anna Mathilde Rasmussen i Ægteskab med Skomager H. Rasmussen, Gribsvad.
7. Skomager Johannes Brautsch Rasmussen, Saralyst pr. Aarhus.
8. Skrædder Peter Emil Rasmussen, Taps.
samt medunderskrevne Børn af afdøde Caroline Louise Brautsch's Datter udenfor Ægteskab, Jutta Agnes Mathiesen, død før Arveladeren.
9a. Arbejdsmand Peter Mathiesen, Odense.
9b. Sofie Mathiesen gift med Løjtnant Eriksen, Tietgensallé, Odense.
9c. Overgartner Vald. Mathiesen, Grejsdalen pr. Vejle.
9d. Christine Mathiesen, gift med Arbejdsmand Marius Hansen, Lundsgaardvej 55, Odense.
9e. Marie Mathiesen gift med Skrædder Jørgen Jacobsen, Godthaabsgade 68, Odense.
9f. Konditor Vilh. Mathiesen, Odense, alle fuldmyndige.
I Henhold hertil tillader vi ovennævnte Livsarvinger os at meddele, at vi som de Afdødes eneste og myndige Arvinger ønsker at overtage Boet til privat Skifte og Deling med Forpligtelse til at tilsvare den Afdøde paahvilende Gæld, indgive rettidig Arveanmeldelse samt berigtige Arveafgiften.
p.t. Middelfart den 30 Januar 1924.
J. B. Rasmussen   P. E. Rasmussen   Fr. Rønlev   Nicoline Rasmussen   Antoinette Rasmussen   Frederikke Rasmussen   Karoline Rasmussen   Mathilde Rasmussen   Hans Rasmussen   P. Mathiesen   Sophie Eriksen   Ingvard Eriksen   Christine Hansen   Marius Hansen   Marie Jacobsen   Jørgen Jacobsen   Vilhelm J. Mathiesen   Valdemar Chr. Mathiesen
Begæringen toges til Følge, og Boet er herefter overtaget til privat Skifte af de Paagældende.
Der fremlagdes Arveanmelse af 30-1-1924, forsynet med Skifterettens Paategning 7. ds, hvorefter der ej vil være at svare Arveafgift.

P.S.: I flere år havde jeg registreret forkerte forældre til Hans Peter :-(  Det er nemlig sådan, at der 30.1.1839 blev født 2 drengebørn i Odense, der blev døbt Hans Peter Rasmussen. Den andens forældre tømrermester Hans Rasmussen og hustru Anne Kirstine Adamine Augustinus boede i Kræmmergyden uden for Nørreport. Jeg gentager lige fra ovenstående citat:

Fars farfar boede ved Tunellen i Nørregade i Odense. Huset er borte. Her blev fars far født den 30. januar 1839.

"Ved tunnellen i Nørregade" rimer godt på Kræmmergyden uden for Nørreport og ikke så godt på "Ved Ejby Mølle". Men der er ingen tvivl, når man læser kirkebogen ved Hans Peters død:

Hans Peder Rasmussen - Sadelmager boende ved Gjelsted St. Født 30 Januar 1839 i Frue Sogn i Odense. Søn af Daglejer Rasmus Jørgensen og Hustru Nikoline Pedersen, Odense. Han er viet i Odense d 7 Septbr. 1864 med Caroline Lovise Brautsch - 77 Aar.

Og for fuldstændighedens skyld citerer jeg fra skifteprotokollen for Odense Byfoged:

1856 den 3 Mai anmeldte Nicoline født Petersen at hendes Mand Arbeidsmand Rasmus Jørgensen er død, efterladende en Søn Handelsbetjent Jørgen Rasmussen 23 Aar og en Søn Saddelmagerlærling Hans Peter Rasmussen 17 Aar begge heri Staden. Enken erklærer at den Afdøde ikke efterlader sig saa meget at hun kan betale Boets Gjæld og Begravelsesomkostninger.

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Hans Peter Rasmussen