I forbindelse med at jeg i 2015 havde besøg fra USA af Walter Hartsburg, der er barnebarn til min oldefar Jørgen Hansen Hartsbergs (1849-1905) udvandrede halvbror Christian Hansen Hartsberg (1867-1924), fik jeg rede på vores fælles slægt:

Hans Jespersen - min 2xtipoldefar på min mormors side - blev født i Ferritslev i Rolsted sogn sydøst for Odense. Hans far var væver Jesper Pedersen (1749-1818) og hans mor Karen Larsdatter (1751-1801).

Anne Margrethe Olsdatter - min 2xtipoldemor - blev født i Herrested sogn som datter af tækkemand Ole Rasmussen (1744-1813) og Ane Marie Jørgensdatter (1737-1813).

Hans og Anne Margrethe blev gift i 1806 i Rolsted kirke. De etablerede sig i et hus i Ferrislev, som de i 1807 fæstede af "Hellerup Gods". De fik i alt 5 børn:

1. Ole Hansen (1807-1843) blev gift i 1835 med Abelone Jørgensdatter (1810-) og etablerede sig i Ferritslev. Vi kan i folketællingen i 1840 se, at de havde hans mor Anne Margrethe på aftægt. De fik ingen børn, og han døde 36 år gammel af brystsyge.

2. Jørgen Hansen (1810-1843) giftede sig i 1834 med Maren Jørgensdatter (1813-1863), der var født i Nørre Næraa på Nordfyn som datter af husmand Jørgen Laersen (1791-1878) og Apolone Rasmusdatter (1782-1845). Jørgen og Maren etablerede sig i Otterup og flyttede senere ind i "Bjerrrumhuset" i Hjadstrup. "Bjerrumhuset" hørte under "Nislevgaard", der havde samme ejer som "Hellerup Gods", nemlig familien Sehestedt Juul fra "Ravnholt Gods". Jørgen og Maren fik 2 børn: Lars i 1835 og Abelone i 1843. Det har givet været hårdt at være husmand på de lette Nordfynske jorder. Den 13. august 1843 blev Jørgen fundet druknet i en mergelgrav på Nislevgaards Mark. Der har selvfølgelig været mistanke til selvmord, men efter en resolution fra Stiftamtmanden fik Jørgen en "hæderlig" begravelse. Stakkels efterladte kone og 2 små børn.

3. Karen Hansdatter (1813-1814)

4. Hans Hansen (1817-1884) - min tipoldefar - trådte til og giftede sig 6. januar 1844 med Jørgens enke Maren. Han fæstede "Bjerrumhuset" 18.7.1844. Jeg har fundet fæsteprotokollen: 

00035 Faeste 1

00035 Faeste 2

Den er jo ret tilgængelig, men jeg vil alligevel tydeliggøre her:

 

Fæstebrev

Til Hans Hansen paa Bjerrehuset i Hjadstrup Sogn.

Jeg Christian de Sehestedt Juel Stamherre til Raunholt, Hellerup og Nislevgaard, Hans Kongelige Majesteets Kammerherre og Ritmester, Ridder af Guelphe Ordenen (red.: fra Hannover).

Giør vitterligt: At have stedet og fæstet ligesom jeg og herved steder og fæster til Hans Hansen af Ferritslef, det saakaldte Bjerrehuus paa Hjadstrup Mark i Hjadstrup Sogn under Nislevgaards Gods, som afdøde Jørgen Pedersens Enke sidst havde i Fæste; hvilket Huus med tilliggende Jordlod og Have hvis ufri Ager og Enge Hartkorn ny Matrikul er 2 Skpr: 2 Fk. 1½ Alb, bemeldte Hans Hansen og Kone deres Livstid maa nyde, bruge og i Fæste erholde paa efterskrevne Vilkaar:

1. At han ligesom Selveieren svarer Bankrente, samt udreder alle Kongelige Skatter og Afgivter, dele den efter forhen gieldende Matrikuls Hartkorn beregnede gamle Skat, dele den øvrige Deel af Landskatten, ligesom alle andre paa Hartkornet hvilende Afgivter og Præstationer efter det ny Matrikuls Hartkorn, det være sig hvilket somhelst Navn de maatte have, som nu eller i Fremtiden paabydes, og uden at nyde den ved Ford: 15 April 1818 og 24 Juni 1840 tilstaaende Godtgiørelse i Landskatten.
2. I aarlig Landgildepenge til hvert Aars Mortensdag svares 8 Rbdlr: skriver Otte Rigsbankdalers Sølv.
3. Fæsteren forretter aarlig til Nislevgaard 16 skriver Segsten Arbeidsdage, til hvilken Tid og til hvad slags Arbeide samme maatte fordre, samt paa egen Kost og med egne Redskaber. Naar Dagene ikke forlanges betales 16 ß for Dagen.
4. Fæsteren forretter aarlig 2 Dage paa Klapjagt og Bevogten naar forlanges.
5. Af den Summa hvorsom Husets Bygninger ere eller herefter maatte blive forsikret i Landets almindelige Brandkasse, betaler Fæsteren den aarlige Kontingent, ligesom han og udreder til Branddirektøren og Taxationsmanden de i Anledning Husets Omassurering medgaaende Udgivter.
6. Kornloden haver Fæster at dyrke forsvarlig, og Husets Bygninger fremdeles at holde i god Stand vedlige, saaledes at samme i sin Tid kan afleveres, overensstemmende med vedhæftede Syns og Overleveringsforretning.
7. De i anledning af Fæstebrevets Udstedelse og Synsforretningens Afholdelse medgaaende Bekostninger udredes af Fæsteren.
8. Fæsteren må ikke uden Stamhuusbesidderens Tilladelse indtage Indsiddere (red.: lejere).
Iøvrigt haver Fæsteren at rette sig efter Hans Kongelige Maiestets Love og Anordninger, og er mig som hans Herskab, eller i min Fraværelse min holdende Fuldmægtig; hørig og lydig, alt under dette hans Fæste Fortabelse og anden vilkaarlig Straf efter Omstændighederne. Indfæstningen er betalt med 200 Rbdlr skriver to hundrede Rigsbankdalers Sedler.
Efter Ford: 24 Juni 1840 § 17 bemærkes, at Gammelskatten beløber 2 Rbdlr 40 ß Sølv.
Dete til Bekræftelse under min Haand og Segl:

Raunholt den 18 Juli 1844
Sehested Juel
(L:S:J:)

Læst i Lunde og Skam Herreders Ret den 30. juli 1844 og indført i Skiøde og Panteprotokollen No 10 Folio 671 Regstr 4/102
Chr. v. Jessen

Ligelydende Original Fæstebrev med vedhæftede Synsforretning modtaget, hvis Bestemmelser jeg i enhver Henseende forpligter mig paa det nøiagtigste at efterleve.

Bjerrehuus den 25 Septr 1844
Hans Hansen
Til Vitterlighed
Beering         Christian Hansen

 

Den lille Abelone døde i foråret 1845 af kighoste. Hans og Maren fik sammen 6 børn:

a. Karen Hansen Hartsberg (1845-1921) blev gift i 1883 med murermester Peter Knudsen (1842-1919). De etablerede sig i Lunde og fik kun et barn: Ane Hansine Knudsen, født i 1885.

b. Abbelone Marie Hansen Hartsberg (1847-1860) døde som 13-årig af tyfus.

c. Jørgen Hansen Hartsberg (1849-1905) - min tipoldefar - giftede sig i 1876 med Karen Marie Jensdatter Egdal (1837-1882). Han etablerede sig i Lunde som husmand og vejmand og købte i 1878 Lunde Bygade 52 for 900 kr. Sælgeren var "Nislevgaard". Ægteskabet var barnløst, og efter Karen Maries død giftede Jørgen sig i 1883 med Anne Kirstine Sørensen (1851-1933) - min tipoldemor. Hun var født i Skræppestrædet (i dag Ridehusgade) i Odense som datter af ugift Anne Cathrine Marie Rasmusdatter (1817-1891) og udlagt barnefader daglejer Hans Sørensen (1815-1862). Jørgen og Anne Kirstine fik 2 børn: Hans Marius Hansen (1885-1955), der blev togfører og Petrine Marie Hansen (1886-1940) - min mormor, der blev gift med en murermester og overtog huset i Lunde.

d. Hans Hansen Hartsberg (1851-1853)

e. Rasmus Hansen Hartsberg (1853-1935) blev gift i 1876 med Ane Kirstine Valentinsen (1849-1923). De etablerede sig i Paarup og fik 3 børn: Hans Valentin Hansen i 1878, Valentin Marius Hansen i 1881 og Meta Kirstine Hansen i 1888. Rasmus levede de sidste år sammen med datteren Meta i det hus, hun havde bygget på Tesdorpfsvej 30 i Odense.

f. Hans Christian Hansen Hartsberg (1855-) blev gift 1879 med Mette Marie Jensen (1855-1893). De etablerede sig i Odense og fik sønnen Jens Peder Hansen i 1882. I 1898 giftede Hans Christian sig med Maren Kathrine Hansen (1867-). De etablerede sig på Vestre Stationsvej i Odense og fik seks børn sammen: Hans Peder Hansen i 1895, Jens Peter Marius Hansen i 1899, Anders Christian Hansen i 1900, Mary Kristine Hansen i 1904, Dagmar Johanne Hansen i 1906 og Kristian Frederik Hansen 1909.

Maren Jørgensdatter døde 17.11.1863, og den 2. juli 1864 stod Hans Hansen brudgom igen i Hjadstrup kirke. Den udkårne Anne Sofie Birgitte Hansine Johansen (1836-1921) var født i Tokkendrup i Otterup sogn som datter af pigen Maren Andersdatter og udlagt barnefader Johan Frederik Hansen, der tjente på "Kørup Gods". Allerede 29.12.1864 blev der født tvillinger i "Bjerrumhuset":

g. Marius Hansen Hartsberg og

h. Mads Hansen Hartsberg. De nåede at blive hjemmedøbt på deres fødselsdag og døde også samme dag.

i. Christen Hansen Hartsberg (1867-1924) udvandrede 1889 til Rochester, Minnesota, USA. Han fik i 1894 borgerskab i Pierce, Washington, USA. I 1894/95 har han været hjemme i Danmark, for i 1895 ses han igen udvandret til USA, denne gang til Boston Massachusetts. Han rejste via Bremen og ankom til Ellis Island med skibet Spree. I 1900 blev han gift med Katherine Fewer (1874-1924). De fik 2 sønner: Raymond Hartsburg (1900-1950) og Walter Hartsburg (1910-1993).

j. Maren Sofie Hansen (1879-1917) kom til som den sidste i "Bjerrumhuset". Hans var nu 62 år gammel. Men hun blev ikke døbt Hartsberg, som hendes 9 søskende var blevet. Årsagen var, at der i 1877 var kommet ny præst i Hjadstrup kirke, og han var ikke så ivrig som forgængeren efter at døbe "bondebørnene" med slægtsnavn. Maren Sofie blev gift i 1901 med husejer i Hjorslev Niels Jørgen Christian Nielsen (1868-). De fik 3 børn sammen: Hans Kristian Nielsen i 1902, Karl Thorvald Laurits Nielsen i 1906 og Dagny Hansine Sofie Nielsen i 1912. Maren Sofies moder var i mange år på aftægt hos dem og overlevede i øvrigt sin datter med næsten 4 år.

5. Vi skal lige huske den sidste søn fra Ferritslev: Niels Hansen (1823-1899). Han var hjulmand på "Nislevgaard", da han i 1847 blev gift med Johanne Marie Rasmussen (1814-1885). De etablerede sig i Hjorslev og fik Maren Nielsen i 1848, Rasmus Nielsen i 1850, Hans Christian Nielsen i 1853 og Jørgen Nielsen i 1855.

Ved de mange dåbshandlinger fremgår det tydeligt, at såvel de 4 brødre fra Ferritslev som næste generation, født på Nordfyn holdt meget sammen. De var ofte faddere for hinandens børn. Dog har jeg ikke set den udvandrede søn være fadder. Han var jo også af sidste kuld og noget yngre end sine (halv-)søskende.

Læg mærke til, at af alle børnebørnene fra "Bjerrumhuset" er det kun de to, der blev født i USA, der blev døbt Hartsberg/Hartsburg. Flere af de danske tog senere Harsberg, Hartsberg eller Hartzberg som slægtsnavn.

 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Hans Jespersen