Karnas 11xtipoldefar (på farmors side) Oluf Hansen var søn af slotsfoged på Næsbyhoved Slot Hans Olufsen. Oluf var kammersvend i Dronning Christines hof på Næsbyhoved Slot og fik her sit tilnavn. 

Dronning Christine var datter af en saksisk fyrste. Hun blev i 1478 gift med Danmarks tronfølger, som i 1481 overtog tronen under navnet Kong Hans. Ved vielsen fik hun overdraget Næsbyhoved Slot som sin egen ejendom. Det har vel været meningen at sikre hende, hvis ægtefællen pludselig skulle gå bort, men i 1504 flyttede hun ind på slottet og etablerede et hof der. Kong Hans havde taget sig en elskerinde, og Dronning Christine benyttede sig derfor af retten til sit "enkesæde". Fra Dronning Christines tid i Odense er der bevaret et ret udførligt hofregnskab, som flere steder omtaler "Oluff cammerswen". Her er posterne (lidt redigeret): 

(24.4.1519) 4 gylden Olwff kammerswend hans løn

(29.9.1520) Swenneløen Oluff cammerswen 10 mc.

(29.9.1520) Oluff cammerswen ett stycke ledisk

(29.9.1520) Oluff cammerswen ett stycke grofft klede

(29.9.1520) Oluff cammerswen oc Rasmus cammerswen 6 alne sardug

(24.12.1520) 1 marck Oluff cammerswen offerpendinge

(6.1.1521) 10 marck fick Oluff cammerswen, myn frves nade wor hannom skyldiig

(6.1.1521) 20 ß fick Oluff cammerswen fore 1 tønne æble

(1.4.1521) 12 marck fick Oluff cammerswen oc Per skredher till thærependinge tiill Lybke samme dagh.

(2.4.1521) 100 marcj oc 20 rinsk gylden fick Oluff cammerswen oc Per skreder tredie poskedagh, at the skulle kiøffue myn frves nade ware fore tiill Lybke paa samme reyse

(11.11.1521) Wdgifft paa swenneløn først post Martini Oluff cammerswen 28 marck fore klede, foer oc sardug

Vi kan se, at Oluf har været ved Dronning Christines hof i 2 år og i april 1521 sammen med "Per skreder" været på indkøbsrejse i Lübeck. Hoffet holdt ikke alene til på Næsbyhoved Slot. Dronningen havde også en gård i Odense (der hvor bispegården ligger i dag). Hun var meget from og var tæt knyttet til Gråbrødre Kloster, og hun havde en forkærlighed for Gråbrødre Kirke, hvortil hun lod Claus Berg udføre den meget kendte altertavle, der i dag befinder sig i Sankt Knuds Kirke. Hun døde 8.12.1521 og blev stedt til hvile i Gråbrødre Kirke ved siden af sin mand og en søn.

Det formodes, at Oluf efter 1521 nedsatte sig som købmand i Odense. I 1529 blev han rådmand i byen, og det var typisk fra købmandstanden, nye rådmænd blev rekrutteret. Fra 1535 og til sin død i 1553 var han den ene af byens 2 borgmestre. Det var en brydningstid for Danmark og Odense. Grevens Fejde fik sin afslutning i 1535 og var gået hårdt ud over Odense og især Næsbyhoved Slot, som oprørerne havde plyndret og ødelagt i den grad, at slottet aldrig mere kom i brug. Og i 1536 fulgte så Reformationen. Der har været store udfordringer for borgmestre og rådmænd.

I Vedel Simonsens "Bidrag til Odense Byes ældre Historie" har jeg fundet følgende optegnelser om Oluf som borgmester:

S. A. (1540) Pinseaften holdt Kongen Retterthing i Odense, hvorpaa iblandt Flere ogsaa Prior Chr. Pouelsen, Borgmestrene Hans Friis og Oluf Kammersvend, samt Raadmand og Byskriver Peder Matsen var tilstede.

S. A. (1543) i Marts paakjender Kongen og Raadet i Odense .......  På Retterthinget vare iblandt Andre overværende Hans Friis of Oluf Hanssen, Borgmestere i Odense.

S. A. (1549) holdt Kongen atter ved Mikkeldagstide Retterthing i Odense, og det i Overværelse af Byens Borgmestere, Hans Friis og Oluf Kammersvend.

S. A. (1551) Tirsdagen efter S. Lucie Dag ligeledes (holdt Kongen Retterthing i Odense) i Overværelse af De elskelige Oluf Hansen og Jørgen Kotti, vore Borgmestere her i vor Kjøbsted Otthense ......

S. A. (1553) blev i Graabrødrekirke begravet Olve eller Oluf Hansen, som var Dr. Christines Kammersvend, dernæst Raadmand i 6 og Borgmester i 18 Aar; altså blev han 1529 Raadmand og 1535 Borgmester.

Jeg har ikke fundet vidnesbyrd om skandaler omkring borgmesteren. Han har formentlig gjort det godt, for det siges, at han fik en begravelse, der var en adelig værdig, da han blev gravsat i Gråbrødre Klosterkirke.

Slægtsforskere nævner, at Oluf var gift med Maren Hansdatter, og sammen fik de sønnen Hans (Karnas 10xtipoldefar). I så fald må Oluf have været gift 2 gange, idet følgende dokument fra Sankt Knuds Klosters arkiv nævner en anden hustru (og en datter):

1523 (uden Dag). Oluff Cammerszuendtz Genbrev på en s. Knuttz Klosters Jord liggende norden næst fra Pugestredetth for årlig Skyld 8 ß for hans, hans Hustru Chriistiines og hans Datter Annes Livstid. 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Oluf Hansen