Jeg blev noget overrasket, da jeg fandt min tipoldefar (min mormors morfar) Hans Sørensens kirkebog om hans død. Der stod:

Død 9. Mai 1862, begravet 13. Mai 1862 Hans Sørensen Forbedringshusf. - Enkemand i Forbedringshuset - født i Odense (tilføjet Otterup) - 47 Aar. 

Det krævede nærmere undersøgelse. Jeg måtte en tur (mange gange) på Landsarkivet for at finde protokoller for Odense Tugthus og Odense Byfoged m.m.m. og her følger min beretning: 

Hans Sørensen blev født 28.5.1815 i Otterup. Han blev døbt samme dag i hjemmet og fremstillet i Otterup kirke 2.7.1815. Forældrene var Huusmand og Bødker Søren Hansen og Ane Marie Knuds Datter. Faderen døde allerede i 1818. De følgende år fortaber sig. Hans bliver konfirmeret 29.4.1832 (næsten 17 år gammel) i Otterup Kirke. Kirkebogen fortæller: Hans Sørensen - har gaaet på Omgang i Otterup Sogn. Om forældrene oplyses:

Afg. Husmd. Søren Hansen da boende paa Otterup Mark - den nulevende Moder Ane Marie Knudsdatter Almisselem i Ørritzlev. Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Kdskb. nogenledes og Opførsel nogenledes. Vaccineret 31. Juli 1818 af Degn Jessen i Næraa. 

Det fremgår, at Hans har haft en svær barndom. Efter faderens død har moderen åbentbart ikke magtet at opfostre ham. Han har måske været i fast pleje, men ved konfirmationen "gik han på omgang".

3 år senere 28.4.1835 bliver Hans ved Lunde og Skam Herreders Extraret idømt 4 dages fængsel på vand og brød for "utilbørligt Forhold ved en Offring i Hasmark Kirke". Det betyder vel, at han har taget af kirkebøssen. 30.3.1838 bliver han gift med Ane Kirstine Andersdatter i Nørre Nærå kirke. Allerede 3.5.1838 får de i Nørre Næraa deres første barn. I august 1838 flytter de til Norup, og den 31.8.1838 er der møde i fattigkommsionen i Norup, hvor de drøfter, hvad de skal stille op med denne nye familie. I de følgende år kommer der yderligere 3 børn til. 20.2.1846 rejser familien til Vor Frue sogn i Odense. 

3.7.1846 bliver Hans ved Lunde og Skam Herreders Extraret frikendt for mistanke om mordbrand og tyveri. Desværre dør Ane Kirstine 8.8.1846. De 4 børn bliver anbragt hos forskellige plejefamilier i Norup. 

26.4.1851 fødes min oldemor Ane Kirstine. Moderen er Anne Cathrine Marie Rasmusdatter, der er født 1817 i Norup. Hans og Anne Cathrine bliver aldrig gift, men de får yderligere 2 børn, hvoraf den ene dør som 1-årig. 7.10.1858 er Hans igen i konflikt med retsvæsenet. Han bliver ved Odense Herreds Extraret idømt 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød for tyveri. 

Han lærer det ikke, og den 7.10.1860 idømmes Hans ved Odense Kjøbstads Extraret 2 års indsættelse i forbedringshuset for tyveri af ca. 50 Alen Lærred og 1 gris. Han bliver i 17.9.1860 indsat i Odense Tugthus. Det fremgår af protokollen, at han er af middel højde, har mørkt hår og blå øjne. Hans ansigtsfarve er bleg. Det forstår man jo godt. Her er et dokument, der viser hvilke klædningsstykker, han medbragte til Tugthuset:

Odense Tugthus 

Hans nåede desværre ikke at udstå sin straf. 

Anne Cathrine blev sammen med sine 2 overlevende børn boende i Nørregade i Odense. Ifølge diverse folketællinger har hun arbejdet med lidt af hvert. Hun dør som 74-årig den 25.6.1891 i Sygestuen på Odense Fattiggaard. Det fremgår af Odense Byfogeds protokol:

Om Afdødes Slægtninge vides intet. Afdøde har i mange Aar nydt Fattighjælp og ejede aldeles intet. 

Sørgeligt, sørgeligt. Det er da heldigvis gået fremad for slægten siden. 

Jeg har rigtig mange dokumenter om Hans, der bare venter på at blive transskriberet (tydning af gotisk håndskrift). Anklageskriftet fra 1860 er jeg færdig med. Det er spændende at læse detaljerne om, hvordan tyveriet af lærred og gris foregik:

Actions Indlæg

i Justitssagen mod Dagleierne Hans Sørensen og Hans Hansen.-

I Anledning af den mig tillagte Ordre til at tiltalte ovennævnte 2de Dagleiere, Arrestanten Hans Sørensen for Tyveri, og Tiltalte Hans Hansen ligeledes for Tyveri eller Deelagtighed i denne Forbrydelse, har jeg hermed den Ære at fremlægge Fyens Stiftamts Skrivelse til mig af 25de dennes, indeholdende bemeldte Ordre, samt de i Skrivelsen paberaabte øvrige Documenter, nemlig Udskrift af de i Sagen fra den 14de til den 20de August d.A. optagne Forhører og endeel ældre Acter, nemlig 6 Stg vedkommende Arrestanten og 1 Stg vedkommende Tiltalte,- Gjenstanden for nærværende Sag er efter Acterne følgende.-

Løverdagen den 28 Juli d.A. udlagde Enkemadame Schjerbek et Stykke Blaargarns og Tvister Lærred paa 50 eller 51 Alen til Bleg i hendes have, der ligger bagved den hende tilhørende Gaard i Nørregade og sider eller grænser ud til Reebslagerløkken bagved Byen, fra hvilken Løkke Haven kun er adskilt ved et Stakit.-  Da Madmn Schjerbek den paafølgende Søndag Morgen kom i Haven savnede hun Lærredet, der om Natten var blevet bortstjaalen.-

Natten mellem den 12te og 13de August d.A. blev Pottemager Jens Nielsen frastjaalen en Griis, som tilligemed 2 andre samme Mand tilhørende Grise stod i en Stie i Gartner Niels Nielsens Have i Pjentedamsgade ud mod Kræmmermarken.- Hverken Stien eller Haven var aflaast men kun afskilt fra Marken med et Stakit.-

Den 14de ds. blev Ophavsmændene til begge disse Tyverier anholdte af Politiet og befandtes at være Arrestanten Hans Sørensen og Tiltalte Hans Hansen, og disse afgave derefter Tilstaaelse, der i Forbindelse med de afhørte Deponenters Udsagn og de øvrige oplyste Omstændigheder godtgjøre, at Tyverierne ere forøvde af dem paa følgende Maade:

Arrestanten har alene og uden Aftale med eller Understøttelse af Tiltalte stjaalet det Madame Schjerbek frakomne Stykke Lærred, som han om Løverdagen den 28 Juli havde seet ligge i Haven og da bestemt sig til at stjæle.- Om Aftenen begav han sig til Reebslagerløkken og ved Hjælp af en gammel Trappe, der henlaae ved Stakittet om Haven og som han stillede op til Stakittet, krøb han op paa dette og ned paa den modsatte Side ved Hjælp af de paa den Side paa Stakittet værende Tværtræmmer.- Da han var kommen ind i Haven paa denne Maade, rullede han Lærredet sammen, kastede det over Stakittet og forlod Haven paa samme Maade som han var kommen derind.- Lærredet tog han med sig hjem til sin Bopæl hvor han gjemte det under et Rør paa Loftet til Søndag Morgen den 12te dennes, da han paany tog det frem, skjar det i 4 Stykker, hvoraf han ophængte de 2 Stykker, som han havde bestemt til 3 Skjorter til sig, paa Loftet, medens han derimod brugte de andre 2 Stykker, det ene bestemt til 2 Skjorter, det andet til Beenklæder, han til Tiltalte Hans Hansen, hvis Kone Arrestanten anmodede om at sye Skjorterne og kaste over det til Beenklæderne bestemte Stykke, for at dette derefter kunde farves.- Det Hans Hansens Kone saaledes overleverede Lærred, er i det hele kommen til stede.- De 2de Stg Lærred, som Arrestanten havde ophængt paa sit Loft, bleve der seete bemeldte Søndag Morgen af et med ham levende Fruentimmer, hvem han fortalte at han havde kjøbt Lærredet og derfor gav hende Tilladelse til at bruge deraf hvad hun vilde,- hvilken Tilladelse hun benyttede til at sye et Forklæde af et Stykke af Lærredet.-  Af det Madame Schjerbek frakomne Stykke Lærred paa 50 eller 51 Alen er i Alt kun kommen tilstede 38 3/4 Alen, for hvis Afsavn og Forringelse med Overklipning Bestjaalen har frafalden Erstaning.- For det endnu manglende 12 1/4 Alen vil Bestjaalen derfor næppe kunne blive tilkjiendt Erstatning,- ligesom saadan eiheller af hende udtrykkelig er er paastaaet,- da det ikke kan ansees bevist, at det Stykke Lærred Arrestanten har stjaalet indeholdt mere end de tilstedekommen 38 3/4 Alen.-

Da Arrestanten Søndagen den 12te dennes var i Tiltaltes Huus med Lærredet, som Sidstnævntes Kone skulde sye, blev Arrestanten og Tiltalte enige om at stjæle en Griis, hvortil Arrestanten formentlig mere antages at have givet Ideen, medens Tiltalte har givet Anviisning paa hvor en saadan Griis kunde skjules.-  I den Hensigt at udføre det saaledes aftale Tyveri bagave Begge sig i Forening fra Tiltales Huus om Aftenen, gik bag om Byen tværs over Kræmmmermarken til Niels Nielsens Have i Pjentedamsgade, hvor Jens Nielsens 3 Grise stod.-  Tiltalte blev staaende ude paa Marken, hvorimod Arrestanten gik over en Grøft ind i Haven, tog en ved Svinestien liggende Steen og slog dermed en af Grisene i Hovedet, saa at den blev bedøvet og faldt om.-  Derefter tog han Grisen ud af Stien, bar den ud af Haven og overleverede den til Tiltalte, som bar den herfor hjem til sin Bopæl.-  Da Tiltalte og Arrestanten kom hjem med Grisen, stak Arrestanten den i Halsen med en kniv og gik derefter hjem.-  Tiltalte skoldede og pillede Grisen og lod den derefter likke i sit Kjøkken til Arrestanten Mandag Aften kom igjen og skjar Grisen istykker.-  Flæsket er senere bleven Bestjaalen udleveret og denne har frafaldet Erstatning.-

Arrestanten har saaledes nu gjort sig skyldig i 2de Tyverier, hvilke med hensyn til den Tid, de Steder og den Maade, hvorpaa de ere blevne udførte, nærme sig stærkt til de i Frdn. 11 April 1840 §§ 6 og 12 omhandlede qvalificerede Tyverier.- Arrestanten er 44 Aar gammel og er ved Odense Herreds Extraretsdom af 7 October 1858 ansseet efter Fr 11 April 1840 § 1 med 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, foruden at han i Aarene fra 1842 til 1844 har været arresteret og stærk mistænkt for Mordbrand og Tyveri, uden at dog nogen Action derfor saas at have været anlagt, og endvidere har han i Anledning af ny Mistanke for Tyveri været actioneret ved Lunde og Skam Herreders Extraret, ved hvis Dom af 3 Juli 1846 han imidlertid blev frifunden.- Ved samme Rets Dom af 28 April 1835 blev Arrestanten idømt 4 Dages Fængsel på Vand og Brød for utilbørligt Forhold ved en Offring i Hasmark Kirke.-  Acterne viser, at Arrestantens Vandel og Fortid stempler ham som et for Eiendomssikkerheden farligt Individ, og da han efter det Anførte nu vil være at straffe for 2den Gang begaaet Tyveri, formener jeg at Straffen efter Fr. 11 April 1840 § 13, jfr § 2 No. 1, 6, 7 og 8 og § 6, passende kunde bestemmes til 6 Aars Strafarbeide.-

Tiltalte er 35 Aar gl. og ved nærværende Rets Dom af 28 April 1854 anseet efter Fr. 11 April 1840 § 1 med 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød.- Han vil saaledes nu, paa Grund af hans foranomhandlede Delagtighed i Tyveriet af Grisen, i Henhold til bemeldte Fr.s § 21 være at straffe efter Fr.s § 13 som for 2den Gang begaaet Tyveri, og tillader jeg mig at formene at Straffen for hans Vedkommende overensstemmende med § 13, jfr. § 6 og § 2 No. 1 og 6, passende kunde bestemmes til 2 Aars Strafarbeide.

Det bliver saaledes min ærbødige Paastand:

at Arrestanten Hans Sørensen idømmes 6 Aars Strafarbeide,

at Tiltalte Hans Hansen idømmes 2 Aars Strafarbeide, og

at Arrestanten og Tiltalte dømmes til at betale samtlige Omkostninger i Anledning af denne Sag, og derunder Salær til mig.

Saaledes indledes under fornøden Reservation Sagen til Dom.

Odense, den 27 August 1860   

                                         Jespersen

 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Hans Sørensen