Sophie Wilhelmine Bertha Oehlenschläger (1782-1818) var født på Frederiksberg Slot som datter af organisten ved Frederiksberg Kirke og søster til Adam Oehlenschläger. I 1802 blev hun viet til Anders Sandøe Ørsted, der senere blev statsminister. Sophie interesserede sig meget for moderne poesi, særlig Goethe, og flere unge digtere sværmede for hende.

Elith Poul Ponsaing Reumert (1855-1934) kom til verden i Aalborg som søn af en adjunkt og senere sognepræst. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen på Christianshavn og påbegyndte medicinske studier. Men scenen og litteraturen trak, og han blev en meget anerkendt skuespiller, oversætter, forfatter og teaterhistoriker.

I 1920 fik Reumert udgivet sin bog om Sophie Ørsted. Han indleder med:

Fraregnet det fortjenstfulde Essay, som afdøde Professor Nioolay Bøgh indlemmede i sin Samling "Fra Oehlensohlågers Kreds", og som fik sin ganske særlige Værdi ved de mange Oplysninger, Filosofen Sibbern havde skænket ham, er nærværende Skrift det første Forsøg paa at give en indgaaende Skildring af Adam Oehlensohlågers Søster, Sophie Ørsted. Min Interesse for denne Kvindes egenartede og skønne Personlighed steg i høj Grad fra det Øjeblik, da jeg paa det Kgl. Bibliothek havde gjort mig nøje bekendt med Digteren Baggesens Optegnelser i København fra 1806 til 180? og med de Breve, han samtidig afsendte til sin Hustru af andet Ægteskab, Fanny Reybaz. Disse Aktstykker syntes nemlig at forklare mig baade Grunden til, at Sophie Ørsted i den almindelige Bevidsthed var halvt forglemt, og hvor uretfærdigt dette var. Jeg kom til den Overbevisning, at hendes Forhold til Baggesen havde kastet over hendes Minde en Skygge af Mistillid, der fik sit ydre Udtryk i den mærkelige Omstændighed, at man - med Forsæt eller ikke, men ialfald med en næsten utrolig Mangel paa Pietet - har fjernet den monumentale Indskrift hendes Ægtefælle Anders Sandøe Ørsted for et Aarhundrede siden satte paa Stenen over hendes Gravsted paa Frederiksberg Kirkegaard.

De enstemmige Lovprisninger, for hvilke hun var Genstand fra sin Samtids ædleste og betydeligste Mænd, - hendes inderlige Forhold til Broderen Adam Oehlenschlager, - hendes Ægteskab med en af vort Lands berømteste Videnskabsmand, og endelig det stærke Indtryk af aandeligt Særpræg, af rigt Hjertelag og klar Forstand, hendes efterladte Breve bibringer enhver opmærksom Læser, - altsammen var det Vidnesbyrd om, at hun fortjente at indtage en Plads blandt de ikke altfor mange Kvinder, der har indtegnet deres Navne i dansk Kulturhistorie. Naar man fra visse Hold har gjort gældende, at Kamma Rahbeks Hæder i Tidernes Løb blev en Del overdrevet, tør det med langt større Ret paastaas, at Sophie Ørsteds er bleven meningsløst forringet.

Ogsaa i sin ydre Form er nærværende Bog et Forsøg, idet man ved at erstatte almindeligt Tryk med Maskinskrift har villet trodse de enorme Priser, som Verdenskrigen har paaført vor Bogindustri. Af Publikums Stilling til Resultatet vil det afhænge, hvorvidt man i den kommende Tid agter at fortsætte med denne Reproduktionsmaade, der da navnlig vil blive anvendt ved Udgivelsen af Specialværker, der ikke henhører under den egentlige Underholdningslitteratur, og som derfor neppe tør paaregne nævneværdigt Salg udenfor en mindre Kreds.

Enhver Begyndelse er jo vanskelig, og at den her for første Gang benyttede Reproduktionsmaade trænger til Forbedring i forskellig Retning, er Øjensynligt nok.

Til Udarbejdelsen af mit Skrift har jeg for en stor Del varet henvist til Manuskriptstudier paa det Kgl. Bibliothek men har iøvrigt - for Sophie ørsteds Vedkommende - hentet nyttige Oplysninger i det ovennævnte Essay og - for Baggesens - i Hr. Bibliothekar Julius Clausens litterærhistoriske Studie "Jens Baggesen".

Til Slutning maa jeg bringe min Tak til Carlsbergfondets Bestyrelse, der ved sin Understøttelse atter iaar har ydet mit Arbejde Opmuntring.

     November 1920

                                                 Elith Reumert.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne  bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.