Jens Peter Wissing (1788-1867) var født i Kolding som søn af en købmand. Han kom i lære i faderens forretning og blev yderligere uddannet i Lübeck. Efter faderens død overtog han forretningen og blev meget velhavende. Han blev en kendt skikkelse i Kolding og udviklede sig til noget af en særling. 

Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om lokale lokale forhold i Kolding. 

I 1925 fik Georg Bruun udgivet: "Jens Peter Wissing - En Koldingborger", som han indleder med:

Efterfølgende Skildring af Koldingborgeren Jens Peter Wissing — Byens største Særling i forrige Aarhundrede, berømt for sine mange Gaver og Legater, desværre i sine sidste Aar ogsaa berygtet for sine Gadeoptøjer — er skrevet efter Anmodning af Hr. Kæmner J. O. Brandorff paa Grundlag af hans i over 30 Aar indsamlede Materiale. Jeg har tidligere skrevet om Wissing i Kolding højere Almenskoles Program 1903, og i Vejle Amts Aarbøger 1905 har Hr. Redaktør Eliassen givet et Rids af hans Liv som Indledning til en Række Anekdoter og Udsagn efter mundtlige Meddelelser.

Det foreliggende Materiale er meget righoldigt, Gavebreve, Skøder, Obligationer, testamentariske Dispositioner, Breve, Uddrag af »Kolding Avis«, Doms-, Skifterets-, Auktionsprotokoller, Kæmnerkontorets Arkiv, Byraadsforhandlinger m. m.; dernæst talrige mundtlige Meddelelser om Wissings Liv og Levned, Træk og Tildragelser, hans bidende Udtalelser og de Mishandlinger, han var Genstand for; endelig en af Wissing selv i Aarene 1851-61 ført Protokol, indeholdende egne Betragtninger eller Afskrifter om Menneskers moralske Habitus, Liv og Død, Meddelelser om Vind og Vejr, Husraad af forskellig Art, Salmer og religiøse Digte o. s. v., der tilsammen viser, hvad der har optaget hans Tanker. Desuden har jeg fundet mange spredte Oplysninger i Hr. Redaktør Eliassens Afhandling i Vejle Amts Aarbog og i hans Bog om Kolding, hvilke jeg har benyttet, oftest uden Kildeangivelse, samt i Almenskolens Arkiv nogle Udtalelser fra 1846 af Rektor Ingerslev og Fuldmægtig Georg Saxild. Materialet er meget blandet og af højst uens Paalidelighed, og del har været en følelig Mangel ved mange af de mundtlige Meddelelser, at de er uden Tidsangivelse. Det har været en værdifuld Støtte for Skildringen som Helhed, at jeg i Hr. Redaktør Eliassens Bog om Kolding har haft den fyldige Baggrund og de sikre historiske Rammer.

Jeg har i Bogens første ni Kapitler under forskellige Synspunkter grupperel de mest oplysende Fakta og derefter i de tre Slulningskapitler forsøgt en samlet Karakteristik og Vurdering, idet jeg er klar over, al der kan rejses Indvendinger mod nogle af mine Slutninger.

Hr. Kæmner J. O. Brandorff og Hr. Redaktør Eliassen har omhyggeligt gennemset mit Manuskript og meddelt mig nogle supplerende Oplysninger, hvorfor jeg beder dem modtage en hjertelig Tak.

 

          Kolding, April 1925.


                                                                                                                     GEORG BRUUN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link