Rasmus Ussing (1778-1861) kom til verden i Ribe som søn af en hospitalsforstander. Som 22-årig blev han student fra Ribe, og 8 år senere tog han teologisk embedseksamen. Han var først kapellan i Resen-Humlum, og fra 1819-1859 sognepræst i Uldum-Langskov.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1925 fik de udgivet bind nr. XLIV: "En gammel Landbypræst Ungdomsminder", som indledes med:

INDLEDNING


Da Sognepræsten til Uldum og Langskov i Jylland, Hr. Rasmus Ussing, i 1850 omkring sit halvfjersinstyvende Aar havde faaet sit Embedes Bestyrelse overdraget til en Kapellan, anvendte han bl. a. sit Otium til at nedskrive sine Erindringer fra et langt Liv. Det er disse, som foreligger her i en lidt forkortet og sammentrængt Skikkelse, stillet velvilligt til Udgivernes Disposition af hans Slægtning, Stiftsprovst Dr. theol. Henry Ussing. Det synes som om Memoirernes Forfatter selv har omgaaedes med Tanken om en Offentliggørelse. Ud herfra maa forklares den ret besynderlige og usædvanlige Omstændighed, at Memoirerne ikke indeholder et eneste Navn hverken paa Personer eller Lokaliteter. Maaske har ogsaa Diskretionshensyn til dengang endnu levende Personer været medvirkende til denne gennemførte Anonymitet. Disse Hensyn kan ikke siges længere at existere, og ad forskellig Vej er det lykkedes os i Noterne at kunne oplyse om de virkelige Forhold, hvorfor vi ogsaa bringer en anden Slægtning, Sagfører G. Ussing, Forfatterens Sønnesøn vor Tak. Til Trods for det hist og her romanagtige Snit, Forfatteren nu og da giver sin Fortælling, skal det dog siges, at selv i Forklædningens Form svarer den i et og alt til Livets brogede Virkelighed.

Retskrivningen er gennemgaaende Originalens.

                                                                                                                                            Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.