Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Grandmamas Bekiendelser [SOPHIE DOROTHEA THALBITZER]" v. Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1906

Sophie Dorothea Zinn (1774-1851) kom til verden i Københavns som datter af en grosserer. I 1795 blev hun viet til konsul Henry Thalbitzer. 

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1906 fik de udgivet bind nr. IV: "Grandmamas Bekiendelser", der var nedskrevet i 1807 af Sophie Dorothea Thalbitzer. De indleder bogen med (i uddrag):

Disse Memoirer, som før kun har været kendt af en lille indviet Kres og nu fra Familielivets hemmelige Gemmer sendes ud i den store Læseverden, er ret enestaaende i dansk Literatur. 

Det er en ung og skøn Hustru og Moder, som skriver dem; hun har været ramt af den fortvivlede Sorg at miste et Par Børn, og mærket af Livets Alvor tænker hun nu, da hun sidder med sin sidste, sunde og kraftige sexaarige Dreng paa sit Skød, tilbage paa sit rige, glade og flagrende Ungpigeliv. Paavirket, som hun altid har været det, af Rousseaus mægtige Aand, vil hun ogsaa for sin Dreng — og for hvem der ellers vil læse dem, naar hun er død — nedskrive sine „Bekiendelser“, som hun kalder dem; og under Navnet ,,Grandmamas Bekiendelser” har disse Optegnelser ogsaa været kendt mellem hendes Efterkommere og Slægt og været betragtet med Ærbødighed og Pietet. Og saaledes vil de sikkert ogsaa modtages af den store Læseverden.

Jeg har scannet en udgave fra 1922 til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.