Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ANDERS TANGE : En Levnedstegning" af Jørgen Nielsen, 1907

Anders Hansen Tange (1839-1883) kom til verden i Gestelev på Midtfyn som søn af en boelsmand. Allerede som dreng var han optaget af sin hjemegns folkelige og politiske røre. Han ville gerne studere jura, men som eneste søn måtte han hjælpe faderen med bedriften, som han senere overtog. I 1873 blev han medlem af Gestelev sogneråd, og året efter sad han i Svendborg amtsråd. I 9 år var han indvalgt i folketinget for venstre og blev kendt  som en af venstres bedste agitatorer på Fyn. 

Jørgen Nielsen (1858-1944) var født i Søllinge på Østfyn som søn af en gårdmand. Fra 1889 til 1927 var han friskolelærer i Nr. Lyndelse.

I 1907 fik Jørgen Nielsen udgivet sin biografi om Anders Tange, som indledes med (i uddrag):

Forord.


Anders Tange var en af de dygtigste og mest fremragende danske Bønder i det nittende Hundredaar. Derfor vil det ogsaa være i sin Orden, at hans Minde bliver opfrisket iblandt os, og det er da det, der er Meningen med denne Bog. Jeg har i mange Aar samlet sammen paa ethvert Træk, som kunde bidrage til at kaste Lys over hans Levned, og Resultatet heraf er da nærværende Skrift, som herved overgives til Læsernes Velvilje. Om Arbejdet er lykkedes, derom maa de da dømme. At jeg har gjort mig al mulig Umage for, at Billedet af den afdøde kunde komme til at træde saa klart og tydeligt frem som muligt, ved jeg. Den politiske Baggrund, paa hvilken Tanges Billede skulde fremstaa, er skildret ret udførligt; men jeg haaber, det ikke vil være den gunstige Læser ukært. Skildringen er maaske nok herved bleven lidt bred; men jeg tillader mig saa ogsaa at mene, at de Læsere, der vil give sig i Lag med Levnedstegningen, vil faa en saa udførlig Oplysning om Halvfjerdsernes politiske Historie, 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der an downloades via dette link.