Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JOHANN CLEMENS TODE : Hans Liv og et Afsnit af hans med. Virksomh." af J. W. S. Johnsson, 1917

Johann Clemens Tode (1736-1806) var født i Zollenspieker ved Elben som søn af en toldbetjent. Som 16-årig kom han i lære hos en svoger, der var dansk kirurg og regimentsfeltskærer i Tønder. I 1857 blev han tilknyttet hofkirurg  H. F. Wohlert i København. Senere tog han medicinsk eksamen, og i 1771 blev han udnævnt til hofmedicus. I en kort periode var han rektor for Københavns Universitet. Han var en meget produktiv forfatter af såvel medicinske som skønlitterære værker. 

John William Schibbye Johnsson (1868-1929) kom til verden i København som søn af en sekretær i det svenske gesandtskab. Som 18-årig blev han student og tog medicinsk embedseksamem i 1893. Han fik en alsidig hospitalsuddannelse, og fra 1899 og til sin død varetog han en stor praksis på Frederiksberg. Han er kendt for sine arbejder med medicinens historie og var medudgiver af flere udgaver af Den danske Lægestand.

I 1917 fik Johnsson udgivet sin bog om Tode. Han indleder med:

Den foreliggende Bog er beregnet paa at være et Skrift til Oplysning for Almenheden. Den er altsaa ikke den Bog, som den danske Lægestand endnu skylder Tode og hans Minde, og som maa skrives af en mere sagkyndig Pen end min.

Kort efter Todes Død blev der stille om hans Teorier, og skønt hans Arbejde med at skille Gonorrhoe ud fra Syfilis en Tid havde delt den lærde Verden i to Lejre, ligesom det fuldstændig havde reformeret Behandlingen af Gonorrhoen, blev det dog Todes Skæbne hurtigt at glemmes. Af de moderne Biografier har en enkelt nogle faa Ord tilovers for hans videnskabelige Gerning, de fleste omtaler den slet ikke. Kun de store udenlandske Haandbøger i Medicinens Historie nævner Todes Betydning for Studiet af Gonorrhoen, men rigtignok uden at vide noget nævneværdigt om, hvad han udrettede og af hvad Art hans Fortjenester var.

For at vise hvori disse bestaar, har jeg, paa Baggrund af en kortfattet Skildring af Kønssygdommenes Historie, fulgt Todes Skrifter om Gonorrhoe fra det første, i hvilket Tanken om de to nævnte Sygdommes Forskellighed dukker op, til det sidste, i hvilket Teorien er fuldt færdig. Todes forskellige Bøger slutter sig saare nær til hinanden; den ene er en Udvidelse og Omarbejdelse af den anden; og Stoffet gaar jævnlig igen i kun lidet ændret Form, Dette har medført, at Gentagelser ikke helt har kunnet undgaas, skønt jeg har bestræbt mig derfor.

Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse har ønsket at bidrage sit til, at Todes videnskabelige Indsats ikke skulde blive helt glemt. Dertil skulde dette lille Arbejde tjene, og ved dets Fuldendelse beder jeg Foreningens Formand, Prof., Dr. E. Ehlers, Todes varme Beundrer, modtage min bedste Tak, fordi han lagde Sagen i mine Hænder og stadig stod mig bi med Raad og Daad.

 

                   Nov. 1917.

                                                                                                          J. W. S.-JOHNSSON.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link