Poul Terp (1845-1925) var født på gården "Terpsminde" i Brakker by, Starup sogn. Han overtog selv gården i 1872.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1923 fik de udgivet bind nr. XXXX: "Erindringer af en dansk Bondes lange Liv" af Poul Terp. Bogen indledes med: 

Disse Erindringer er nedskrevne af Poul Terp, en Mand, der ofte tidligere ved skriftlige Meddelelser har taget Del i det offentlige Liv, naar dette har berørt hans mange Interesser.

Det er her Uddrag af hans mange Optegnelser fra alle Omraader af hans eget lange virksomme Liv, især fra hans egen Hjemstavn, som meddeles. Dog er disse ikke sammenarbejdede til et Hele eller til en Levnedsbeskrivelse i regelmæssig og kronologisk Orden, men de er nedskrevne, saaledes som de efterhaanden tilfældig er fremkomne i Hukommelsen, og de giver netop derved en Samling livlige og friske Erindringer af en gammel Mands Liv, der paa en ejendommelig Maade kommer den mundtlige Fortælling meget nær.

Forf. Poul Terp, som har stillet sit Manuskript til vor Raadighed, er født paa Gaarden „Terpsminde“ i Brakker By, Starup Sogn, Kolding-Herred i Vejle Amt, nærmere Kolding end Vejle. Han overtog sin Fædrenegaard 1872 efter i adskillige Aar at have styret den efter Faderens Død. 1909 forpagtede han Gaarden ud til sin Søn og lever nu selv højt bedaget som Partikulier i Aagaard By i samme Sogn.

                                                                                                                         Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.