Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "C. F. TIETGEN : Erindringer og Optegnelser" udgivne af O. C. Molbech, 1904

Carl Frederik Tietgen (1829-1901) kom til verden i Odense som søn af en snedkermester. Efter udstået læretid i en manufakturhandel rejste han til udlandet for at dygtiggøre sig yderligere. Han kom hjem og slog sig ned i København, hvor han hurtigt demonstrerede sine suveræne evner for økonomi og strategisk tænkning. Han var med ved etableringen af en lang række store virksomheder og regnes for en af de mest initiativrige erhvervsmænd, Danmark har fostret.

Oluf Christian Molbech (1860-1927) var født i Kiel som søn af en professor. Han nævnes som cand. polit allerede som 20-årig. Efter et længere ophold i udlandet var han i en 20-årig periode ansat i et bogtrykkeri og dyrkede samtidig sin store interesse for personal- og litteraturhistorie. Han fik udgivet en stort antal bøger og stod også i 1904 for udgivelsen af C. F. Tietgens erindringer.

Bogen indledes med:

Denne Bog er ikke en Levnedsskildring af den Mand, den omhandler.

Den er en Samling Materiale til Brug for en endelig Karakteristik af C. F. Tietgen, naar Linierne af hans Profil engang drages af den rette Haand og paa Historiens Baggrund.

Allerede Titelen, »Erindringer og Optegnelser«, angiver det brudstykkeagtige i det Stof, som dets Ophavsmand selv ønskede udgivet, men ikke saa Lejlighed til at give endelig Form; men som det foreligger, er det hans, og heri søger Bogen sin Betydning og Offentliggørelsen sin Berettigelse.

Det er naturligt, at en stor Del af Bogens Indhold vil være kendt andensteds fra; Tietgens Livsgerning er jo alles Fællesejendom, og sine Synspunkter derfor har han aldrig søgt at skjule. Man vil derfor finde det rimeligt, at senere Meddelelser, der i Virkeligheden kun gentog, hvad Tietgen offentlig havde vedkendt sig paa Tryk, er blevne erstattede med Artiklen »Af en gammel Købmands Erindringer«, der jo allerede i hans Levetid har ligget aaben for Samtidens Kritik. Hertil er da mellem Klammer føjet nye kompletterende Meddelelser.

Dommen over de saaledes fremstillede Synspunkter, som over Tietgens Virksomhed i sig selv, vedrører ikke denne Bogs Hensigt, som kun er den, gennem Tietgens egne Udtalelser at kaste et Lys over hans Karakter og Handlingsmotiver, der ikke kan fremkaldes ad anden Vej.

Udgivelsen af denne Bog har saaledes været rent redaktionel, og dersom den kan bidrage til at genopfriske de kendte Træk for de mange, som stod Tietgen nær, og vække videre Interesse hos en yngre Slægt for de sidste Menneskealdres ypperste Handelsgeni i vort Fædreland, vil den ikke have været forgæves.

 

          April 1904

                                                 O. C. MOLBECH

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.