Herman Heinrich Louis von Schwanenflügel-Kühné (1844-1921) var født i København som søn af en fuldmægtig. Efter studentereksamen fra Sorø tog han magisterkonferens i historie og virkede som lærer ved en række private og offentlige skoler. Senere modtog han forfatterunderstøttelse fra staten. Han udgav bl. a. en del biografier, og i 1891 blev han dr. phil. på sin afhandling om P. A. Heiberg.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

I 1946 påtog Julius Clausen sig af bearbejde Schwanenflügels selvbiografi. Bogen indledes med:

Historikeren Dr. phil. Herman Schwanenflugel efterlod ved sin Død i 1921 et meget omfangsrigt Manuskript, henimod 800 tætskrevne Sider i Kvartformat. Indholdet var en Selvbiografi, nedskreven i Aarene 1911—16. Dette Memoireværk deponerede Forfatteren i Universitetsbiblioteket med Tilføjelse, at det foreløbigt skulde være utilgængeligt indtil 1944, Hundredeåret for hans Fødsel, da han ansaa en Offentliggørelse for ønskelig.

Naar dette nu sker i stærkt nedskaaret Skikkelse, er Grundene flere og forskellige. Rent bortset fra Vanskeligheden ved under de nuværende Forhold at fremskaffe det til et saa voluminøst Værk nødvendige Papir har Forkortelser været formaalstjenlige. Dels har Manuskriptet, hvad Udarbejdelsen gennem en længere Periode gør forstaaeligt, mange Gentagelser; dels indtager Skildringen af ganske private Familieforhold, som ikke kan interessere en udenforstaaende Læser, megen Plads; og endelig har Skriftets ofte aggressive Tone og Forfatterens Tilbøjelighed til at meddele Rygter og løse Paastande, for hvis Rigtighed ikke kan føres Bevis, gjort det ønskeligt at se bort fra flere Steder, der kunde virke krænkende for Enkeltpersoners Eftermæle.

Men tilbage bliver overordentlige livfulde Skildringer af Stemninger og Tilstande og af fremragende Personligheder i dansk Aandslivs Historie i den sidste Fjerdedel af forrige Aarhundrede, en Periode, i hvilken Forfatteren selv var en meget aktiv Deltager. Det er første Gang denne »Gennembrudstid« saa grundigt belyses.

Hvordan Dr. Schwanenflugel selv saa paa sit Arbejde fremgaar af nogle Ord i en Efterskrift:

»Min Trang til litterært Arbejde drev mig i mit Otium til ikke at være uvirksom. Jeg besluttede i al Stilhed at skrive mine Memoirer; en Gang i en ikke altfor fjern Fremtid kunde de udkomme. Men de skulde skrives konfessionsmæssigt, uden Spor af Retouchering, nøgternt, ligefrem. Intet skulde skjules eller tildækkes. Saaledes kunde de blive, ej blot et Livsbillede, men ogsaa et Bidrag til min Tids Historie. Jeg har altfor ofte ærgret mig over nekrologiske Løgne i Aviser og Tildækning af vigtige Fakta i Livserindringer. Hvad jeg selv har set, hvad jeg formener at have fra paalidelig Kilde, har jeg meddelt. Vel kommer det an paa Øjet, der ser, og Øret, der hører; men anderledes kan det nu ikke være.«

 

                                                                                         Julius Clausen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link