Peder Skau (1825-1917) kom til verden i Sommersted, Sønderjylland som søn af en gårdejer/sognefoged og kom i dåben til at hedde Peder Schou. Han voksende op i et hjem, der var præget af det nationale røre i Sønderjylland. 1844-46 var han elev på Rødding Højskoles første hold. Efter at have været bestyrer og senere ejer af den fædrene gård, købte han i 1856 Bukshave i Fjelstrup. Det var en forsømt gård, som han med dygtighed drev frem og blev en holden mand. Han var et meget engageret menneske, hvorom det er sagt: Ingen bonde i denne del af landet i tiden efter 1864 har haft så mange tillidshverv. 

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om sønderjyske personligheder.

Kau indleder sin bog om Skau med:

Ved Juletid 1914 blev jeg af Redaktionen af „Vejle Amts Folkeblad“ opfordret til at skrive en Artikel om Peder Skau til Bladets Julenummer, en Opfordring jeg med Glæde efterkom. Da Skau selv havde læst Artiklen, skrev han til mig: „Jeg føler mig opfordret til at takke Dem hjerteligst, særligt fordi den (Artiklen) er korrekt og inderlig sympatetisk i Fremstillingen, hvilket jeg ikke kan nægte har glædet mig meget“

Det er denne Artikel, som her fremkommer paany i omarbejdet og udvidet Skikkelse og ført frem til Skaus Død.

Der vil i Anledning af Skaus Hundredaars Fødselsdag af hans Landsmænd blive rejst ham et Minde i Granit; lad da de efterfølgende Linier komme til at staa som et Minde i Litteraturen om samme Begivenhed.

 

             København i April 1925.

                                                                                                                      Hans Kau.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.