Hannibal Sehested (1609-1666) kom til verden på "Arensborg" på øen Øsel i Østersøen nær Estland som søn af den danske statsholder. Indtil sit 11. år modtog han undervisning i hjemmet og kom derefter i huset hos magister Christen Jensen Vejle, hvor han blev opdraget og undervist til selvstændig og fordomsfri stillingtagen. I 3 år var han på Sorø Akademi og som 20-årig på uddannelsesrejse til England, Frankrig og Nederlandene. Efter hjemkomsten blev han tilknyttet hoffet og kom påny på flere udlandsophold, hvor han udviklede sine sprogkundskaber og politiske evner. Han blev gift med Christian 4.'s datter Christiane og var hele sit voksne liv nært tilknyttet til hoffet og beklædte nogle af de højeste embeder i Danmark-Norge.

Thyra Sehested (1840-1923) var født i "Broholm" på Østfyn som datter af godsejeren. Fra sin ungdom var hun optaget af litterære og historiske interesser. Hun fik udgivet et værk om faderens arkæologiske undersøgelser og flere biografier over slægtens personligheder, herunder i 1886 det omfattende værk i 2 bind om Hannibal Sehested, der var bror til hendes 4xtipoldefar Mogens Sehested (1598-1657). Hun indleder bind I med:

Hannibal Sehesteds Liv og Virken synes ikke almindelig bekjendt. Jeg har stræbt at faae saameget at vide om ham, som jeg formaaede, og meddeler paa disse Blade hvad jeg ved. Udviklinger og Domme har jeg ment ikke at være min Sag; ligesom jeg ogsaa har troet, at det ikke tilkom mig, hvor Sehested griber ind i Historiens Gang, at bestemme Betydningen af denne Indgriben, seet i dens historiske Sammenhæng. Fornemmelig gjælder dette hans ydre politiske Virksomhed; dette mægtige Stof har jeg ikke gjort noget Forsøg paa i egentlig Forstand at bearbeide; jeg har her nærmest refereret og har under Fremstillingen holdt mig til Sagens personlige Side — mindre fæstet Øiet paa Virksomheden som saadan, mere paa Hannibal Sehested i hans Virksomhed.

For den smukke Imødekommen, som er bleven mig vist ved mine Efterforskninger — for gavnlige Vink og værdifuld Hjælp bringes D’Hrr. Embedsmænd i Geheime-Archivet og paa Bibliothekeme, samt i det norske Rigsarchiv, min oprigtige Tak.

 

                          Kjøbenhavn i Juni 1886.

                                                                                         Thyra Sehested.

Jeg har scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I.

Bind II. Bilag

 

I 1946-70 udkom professor C. O. Bøggild-Andersens meget omfattende 2-binds værk om Hannibal Sehested. Du kan læse min artikel og downloade via dette link.