Peter Frederik Suhm (1728-1798) kom til verden i København som søn af en kommandørkaptajn. Han blev privat undervist og som 18-årig indskrevet på Københavns Universitet, hvor han studerede jura. Allerede efter 2 år blev han udnævnt som assessor i Hofretten. Det var imidlertid litteraturen, der var hans store interesse. Han er mest kendt for et meget omfattende forfatterskab og sin store bogsamling på omkring 100.000 bind, som han gav offentligheden adgang til. 

Christian Walter Bruun (1831-1906) kom til verden i København som søn af en artillerikaptajn. Efter at have taget en filologisk-historisk embedseksamen blev han ansat hos Det Kgl. Bibliotek, hvor han hurtigt steg i graderne og blev leder af biblioteket allerede som 32-årig. Han er kendt for et omfattende (personal-)historisk forfatterskab.

Chr. Bruuns bog: "Peter Frederik Suhm : 18. Oktober 1728 - 7. September 1798 : En Levnetsbeskrivelse" indledes med: 

FORTALE.

 

I April 1798 udkom Rasmus Nyerups Levnetsbeskrivelse af Peter Frederik Suhm, knap fem Maaneder før Suhm døde. Denne Bog er saa at sige skrevet under Suhms Øjne, med Benyttelse af Materiale, som Nyerup har faaet af ham, og den er et paalideligt Skrift hvad alt det strengt Historiske angaar. Materialet har blandt Andet bestaaet i flere Tusinde Breve, af hvilke Nyerup har udgivet lidt over et Hundrede; Resten af Brevene er for største Delen ikke mere bevaret. Denne Levnetsbeskrivelse maatte lægges til Grund for enhver efterfølgende, og det er ogsaa sket ved den nu foreliggende, i det mindste for en Del. Nyerup har nemlig delt Suhms Liv i Perioder, især i Perioder paa ti Aar, og følgelig har han fulgt en vis Chronologi, som vel ogsaa er iagttaget her, dog med en noget forskjellig Gruppering af Stoffet. Thi Suhm har aldrig været en virksom Embedsmand, han har aldrig taget Del i Statens Styrelse, og der er ikke nogen Lov, nogen Reform, nogen ny, varig Institution, som han har fremkaldt. Han var en stille Mand, en Lærd, der studerede, iagttog, kriticerede og gav sine Meninger tilkjende i sine Skrifter, ved Siden af at han i dem bragte Resultaterne frem af sine omfattende historiske Studier. Der synes da at være god Grund til, i det mindste for en Del, at gruppere Fortællingen om denne Stuelærdes Historie efter hans Skrifter, saaledes at f. Ex. et Skrift, der er udkommet tidligere i Suhms Liv, først omtales senere i Skildringen af dette, for at det kan knyttes til en Række beslægtede Skrifter, som ere udkomne adskillige Aar efter.

Nyerups Biografi af Suhm blev anmeldt i de Kjøbenhavnske lærde Efterretninger 1798, Nr. 20, S. 314—19. Der takkes for Arbejdet, dog føjes der til: »men vi vilde have været [Forfatteren] end mere forbunden, naar han havde erindret sig det gyldne: Ne qvid nimis, og betænkt, at Vidtløftighed let kan udarte til Snaksomhed.« Det skal ikke undre mig, om man mulig vil anke over denne nye Biografis Vidtløftighed. Men der har været god Anledning til at gjøre Biografien noget bred; thi det er første Gang, at Suhms Liv behandles udførligt efter at et Aarhundrede er forløbet siden han døde, for Nutiden staar han vist, i Almindelighed, som en ikke meget kjendt Person, Materialet, som skulde behandles, er stort, og meget Stof har kunnet fremdrages, som Nyerup ikke har kjendt 1798. Jeg har stræbt at gjøre min Skildring ret fyldig; den kunde godt være bleven endnu større.

De mange Henvisninger ville kunne vidne om, at der er anvendt Flid paa at anføre Bevissteder for hvad der er fortalt. Men de ville ogsaa kunne vidne om, at jeg har søgt og faaet værdifuld Bistand hos flere end En, der interesserede sig for dette Arbejde og har hjulpet mig. Dem alle bringer jeg en hjertelig og oprigtig Tak for hvad jeg skylder dem. Understøttelse indrømmet mig dels af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet dels af Bestyrelsen for den Hielmstierne-Bosencroneske Stiftelse har sat mig istand til overhovedet at faa min Bog trykt og dernæst til at faa den saaledes udstyret med Portræter som den er bleven. Det skal glæde mig, hvis mine Læsere ville finde Anledning til med mig at takke disse Institutioner for denne Understøttelse, ved hvilken det er blevet muligt, at faa en større Biografi af en af vort Folks mærkelige Mænd udgivet i Hundred-Aaret efter hans Død.

 

                    Frederiksberg 9. Juni 1898.

                                                                  CHR. BRUUN. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.