Anthon Jacobæus Sølling (1847-1925) kom til verden i Rudkøbing som søn af en praktiserende læge. 

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1925 fik de udgivet bind nr. XLV: "Dansk Sømandsliv : Kapt. Søllings Optegneser", der indledes med:

Netop som vi havde sendt det første Korrekturark afsted til Kaptajn Sølling, erfarede vi hans Bortgang fra Livet. Det er da med Vemod, at vi nu udsender disse den gamle Sømands saltvandsfriske Erindringer om et langt Liv paa Søen, snart ude i Østen, snart som Fiskeriets Organisator og den danske Regerings Tillidsmand ude paa den barske Nordsø eller i Kontorerne i Hull og London.

Kaptajn Sølling er ikke Forfatter, kender ikke til stilistiske Betænkeligheder og til formelle Hensyn. Men han forstaar at fortælle, frisk fra Levren og uden Omsvøb. Og derfor kommer der et Oprindelighedens og Naturlighedens Præg over disse Erindringer og Optegnelser, der i og for sig ikke er betydelige, men typiske for den brave, joviale og nobelttænkende danske Skibsfører. Og det typiske — ikke det navnkundige — har det altid været vort Maal at søge i „Memoirer og Breve“.

Selv havde Kaptajn Sølling med barnlig Forventning og Glæde set disse sine Erindringers Offentliggørelse imøde. Den Glæde blev ham ikke forundt. Men idet vi sænker Flaget for den livsmodige og elskværdige og pligttro Mands Minde, bringer vi gennem deres Offentliggørelse den danske Sømand en Hilsen og Hyldest.


                                                                                                                                        Udg. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.