Lauritz Schebye Vedel Simonsen (1780-1858) blev født på "Elvedgaard" på Nordvestfyn som søn af godsejeren. Han blev student som 18-årig og bestod medicinsk embedseksamen som 23-årig. Tidligt blev hans interesse vakt for historiske emner. I de unge dage var det medicinal-historie og senere arkæologi, oldtids- og lokalhistorie. Han rejste meget og samlede stof til sine senere mange historiske udgivelser.

Anthon Andersen (1856-1911) kom til verden i Komigen, Vigerslev sogn på Nordvestfyn som søn af en murer. Som 20-årig dimitteredes han fra Skårup Seminarium og blev senere enelærer i sit hjemsogn. Han udviklede en stor interesse for botanik og litterærhistorie og fik udgivet flere bøger, bl.a. i 1887 "Historikeren Vedel Simonsen. En literærhistorisk-biografisk Skildring". Han indleder bogen med disse forord:

Skjønt  V e d e l   S i m o n s e n  alt nu har ligget en Menneskealder i sin Grav, er der dog ikke, saa vidt mig bekjendt, hidtil fremkommet nogen udførligere Levnedstegning af ham. Det skulde derfor meget glæde mig om nærværende lille Skrift maatte bidrage til at levendegjøre Mindet om en Mand, der visselig fortjener at mindes og kjendes i videre Kredse.

Imedens jeg gjorde Forstudier til min Bog »Fra Planternes Verden«, tyede jeg ofte til Vedel Simonsens forskjellige historiske Arbejder, fra hvilke jeg hentede mangen interessant Oplysning i kulturhistorisk Henseende. Derved vaktes min Lyst til at stifte udførligere Bekjendtskab med Forfatteren, om hvem jeg alt i min Barndom havde hørt saa meget fortælle her i min Hjemegn, hvor han jo var saa godt bekjendt. Det er efter nu i et længere Tidsrum at have syslet med hans mangeartede literære Arbejder, at jeg udsender denne lille Bog om ham. Jeg har gjort mig Umage for at være saa nøjagtig som muligt, over alt med hans egne Værker som Basis, og ved den hele Skildring har jeg bestræbt mig for at dele Lys og Skygge saa retfærdigt som muligt. Ikke blot som Historiker og Samler har jeg villet tegne Vedel Simonsen; men det har ogsaa været min Opgave her at gjøre opmærksom paa ham som  D i g t e r, i hvilken Retning han turde være meget lidt kjendt, og har jeg tillige givet en Prøve paa hans Digtning med Benyttelse af trykte og utrykte Kilder. At jeg ogsaa er bleven sat i Stand til at kunne meddele adskillige hidtil utrykte Bidrag til Vedel Simonsens L i v s h i s t o r i e, derfor maa jeg navnlig bringe Hr. Adjunkt I. E. B o e s e n  i Sorø min bedste Tak. Hans omfattende Kjendskab til V. S. er ved hans velvillige Imødekommen paa mange Punkter kommet mig til Gode under Udarbejdelsen af min Bog, og har han dernæst med stor Beredvillighed afskrevet mig de Uddrag, der ere meddelte af »Elvedgaards Hist.,« 5 Hft., hvilket efterladte, men endnu utrykte Manuskript af Vedel Simonsen, er af stor Betydning for hans Levnedsbeskrivelse. Ogsaa fra anden Side har jeg mødt Velvilje, som jeg med Tak erkjender, og nævner jeg Hr. Gehejmearkivar A. D. J ø r g e n s e n og i Særdeleshed Hs. Excellence, nylig afdøde Gehejmekonferentsraad, Kmhr. W e d e l  H e i n e n til Elvedgaard, der viste mig megen Interesse, navnlig ved at stille Bøger og Manuskripter af V. S. til min Raadighed, hvorhos han gjorde mig det muligt at kunne ledsage min Bog med det smukke og veltrufne Billede af Vedel Simonsen. Hr. Godsejer, Jægermester E. S c h ø l l e r  til Margaard har ligeledes meddelt mig Oplysninger og ved denne, som ved saa mange tidligere Lejligheder, med stor Liberalitet stillet sit Bibliolhek til min Raadighed, hvorfor min forbindtligste Tak.

 

          Havrehed pr. Odense, Marts 1887.

 

                                                          Anton Andersen.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.