Niels Rasmussen Søkilde (1837-1905) blev født og døde på gården "Søkilde" i Fleninge i Brahetrolleborg sogn. Han drev fødegården og nævnes som foregangsmand indenfor landbrug og frugtavl. Han havde også overskud til et stort forfatterskab af bl.a. historiske bøger.

Hans Christian Thomsen Frydendahl (1888-1947) blev født i Eskelund, Brørup sogn i Vestjylland som søn af en skrædder. Efter tjeneste i landbruget og læreplads som snedker fik han en læreruddannelse. Fra 1916 finder vi ham som førstelærer og kirkesanger i Krarup. Allerede tidligt i livet interesserede han sig for slægts- og lokalhistorie, og i perioden 1928-39 stod han for udgivelsen af månedsskriftet "Fynsk Hjemstavn". Han fik også udgivet flere personalhistoriske bøger, herunder i 1937: "N. Rasmussen Søkilde : hans Liv og hans Indsats som Bonde, Frugtavler, Husflidsmand og Historiker". Han indleder bogen med disse forord:

Under min snart mangeaarige Syslen med Trolleborgegnens  Historie og Folkeminder er det ofte sket, at jeg har truffet paa N. Rasmussen Søkildes Navn og har haft Gavn af hans historiske Arbejder. Min Interesse for Manden blev snart vakt; men naar jeg søgte Oplysninger om ham i Bøger og Blade, fandt jeg oftest kun nogle faa Linier, højst et Par Sider. Jeg fik da Lyst til at skrive en lille Levnedsskildring af ham, naar Hundredaaret for hans Fødsel oprandt, idet jeg mente, at hans Indsats paa flere Omraader, navnlig hans historiske Forfatterskab, berettigede dette. Da Hundredaarsdagen nærmede sig, kom der ogsaa fra andre Sider Bestræbelser frem for al sætte ham et Minde, og en Mindesten blev rejst ved Gaarden Søkilde. Denne lille Biografi er et Forsøg paa ogsaa at sætte ham et literært Minde.

Selv har jeg ikke kendt N. Rasmussen Søkilde. Han var død, en halv Snes Aar før jeg kom til hans Egn. Jeg har hentet Stoffet fra mundtlige Meddelelser fra Folk, der har kendt ham, fra trykte Notitser og Nekrologer, men navnlig fra hans eget Forfatterskab og hans efterladte Papirer.

Arbejdet har været offentliggjort i »Fynsk Hjemstavn« Aug.— Novbr. 1937. I den her foreliggende Form er det paa flere Punkter blevet øget lidt. Om det Maleri, der ligger til Grund for Portrættet af Legatstifteren Niels Nielsen Side 8, kan det oplyses, at det, efter hvad dets Bagside udviser, er malet af J. W. Gertner i 1835, og at det findes paa Hovedgaarden Engelholm i Præstø Amt, hvis daværende Ejer, Etatsraad Benjamin Wolff, menes at have købt det, kort efter at det er malet. Disse Oplysninger, der er indhentet hos Engelholms nuværende Ejer, Hofjægermester K. Wolff-Sneedorff, skylder jeg Gdr. Niels Nielsen, Haagerup, Tak for.

For Laan af Literatur, navnlig gamle Tidsskrifter, takker jeg Svendborg Amtsbibliotek, Fyens Stifts patriotiske Selskab og Dalum Landbrugsskole.

For enkelte Oplysninger til Bibliografien takker jeg Arkivar H. Ellekilde, Dansk Folkemindesamling, København, og Konsulent Gerhard Nielsen, Herrested.

Men især takker jeg Familien paa Søkilde og Personalet paa Landsarkivet i Odense for elskværdig Imødekommenhed m. H. t. Benyttelsen af N. Rasmussen Søkildes efterladte Papirer.

 

     Krarup Skole, 28. Novbr. 1937.                                H. C. F r y d e n d a h l.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link