Theodor August Jes Regensburg (1815-1895) kom til verden i Aabenraa som søn af en præst. Som 14-årig blev han optaget som elev på Sorø Akademi, hvor han dimitteredes 6 år senere og tog juridisk embedseksamen i København 1841. Han gjorde karriere inden for offentlig forvaltning bl.a. som departementschef og stiftamtmand. 

Gustav Vilhelm Grundtvig (1866-1950) var født i København som søn af en arkivar og historiker. Som 18-årig tog han studentereksamen fra Borgerdydskolen, og 6 år senere blev han cand. mag. Efter nogle år som bibliotekar på Landbohøjskolen kom han i 1903 til Statsbiblioteket, hvor han 2 år senere blev chef.

Søren Henrik Theodor Sørensen (1849-1929) var født i Todnes præstegård på Færøerne som søn af sognepræsten. Han blev student fra Ribe og tog teologisk embedseksamen. Efter nogle år som præst og provst på Færøerne blev han kaldet til præst i Skanderborg. 

I 1915 udgav Statsbiblioteket mindebogen om August Regensburg. Den indledes med:

Den 20. April var det hundrede Aar, siden Stiftamtmand AUGUST REGENBURG fødtes i Aabenraa. I 1894, Aaret før sin Død, skænkede han sin store Bogsamling til Aarhus Katedralskoles Bibliotek, hvorfra den overgik til Statsbiblioteket i Aarhus straks ved dettes Oprettelse i 1902; til Samlingens Forøgelse stiftede han et Legat paa 6000 Kr.

Statsbiblioteket har naturligt følt Trang til at fejre Mindet om sin største Velgører, ikke blot ved en Festlighed i Læsesalen, hvor hans Buste er opstillet, men ogsaa ved dette lille Skrift, i hvilket en gammel Ven af Regenburg har tegnet et Billede af ham, væsentlig fra Stiftamtmandstiden.

Hans Bogsamling omfattede henved 22,000 Bind. Den værdifuldeste Del deraf, *Den Regenburgske Samling*, er en eneslaaende Samling paa 6000 Bd. vedrørende Hertugdømmerne; kun denne Del holdes for sig selv, hele Resten er indordnet i Bibliotekets øvrige Bogbestand. Regenburg var en højtdannet Mand af solid klassisk Støbning, og hans Samling afspejler tydeligt hans mangesidige Interesser. For ham var Bøgerne ikke alene eller væsentlig Samleobjekt: de var ham en dagligKilde til aandelig Fordybelse og Glæde — han forstod den Kunst at læse — og et Redskab for hans Arbejde. Hans sandhedssøgende Aand lod ham betragte de Problemer, der knyttede sig til den slesvigske Jord, hvoraf han var runden, i en videre Belysning; Historie og Sprog maatte da blive Hovedinteresser for ham og indtage en fremtrædende Plads i hans Bibliotek. Om Danmark og danske Forhold ejede han c. 4000 Bd., om Islands Sprog, Litteratur og Historie c. 400. Han var jo den betydelige administrative Embedsmand: Juraen udgjorde derfor henved 1500 Bd. Han elskede sine Klassikere, og det ikke blot de gamle, og læste dem i Originalsprogene; hans Yndlingsforfatter var Dante, af og om hvem han havde c. 50 Bd.; ogsaa Holberg var smukt repræsenteret mellem Bøgerne (c. 100 Bd.). Og endelig var han en religiøs og kirkeligt interesseret Mand, hvorfor da ogsaa Teologien havde sin Plads i Samlingen (c. 500 Bd.).

Det vakte kun liden Opsigt, da Regenburg skænkede Offentligheden sin Bogsamling. Og dog var det en højst usædvanlig Begivenhed; i hele det nittende Aarhundrede er kun to andre store Privatsamlinger af tilsvarende Betydning (begge tilvejebragte i det attende Aarhundrede) skænket til danske Biblioteker: 1807 Højesteretsassessor Hjelmstjernes enestaaende Samling af ældre dansk Litteratur (c. 10.000 Bd.), til Det kongelige Bibliotek, af hans Svigersøn Grev Rosencrone, og 1867 det af Generalmajor Classen stiftede, indtil da selvstændige Bibliotek (c. 30.000 Bd), til Universitetsbiblioteket (og Landbohøjskolens Bibliotek).

Andre store Privatsamlinger er optagne i Statsbiblioteket, men Regenburgs alene som en Gave, stor og fyrstelig, Frugten af et langt Livs ihærdige og kyndige Samlen. Regenburgs Navn vil da altid være knyttet til Statsbiblioteket i Aarhus og ganske særlig til den Samling deri, som er opkaldt efter ham; den vil blive staaende som et Minde om et smerteligt Afsnit af Danmarks Historie, som et værdigt Monument over en god dansk Mand. Maatte Slægterne drage baade Lærdom og Lære af Bøgerne!

Det har været Biblioteket kærl, at Provst Th. Sørensen fra Skanderborg har paataget sig at give en Karakteristik af Regenburg, mest efter sine egne Erindringer, og har tilladt Biblioteket at udgive den som et udvidet Særtryk af Aarhus Stifts Aarbøger; jeg bringer herved Forfatteren en erkendtlig Tak for hans Bidrag. Dertil er knyttet den korte Selvbiografi, Regenburg skrev, da han ved Københavns Universitets Firehundredaarsfest blev udnævnt til Æresdoktor — ellers har han jo desværre saa godt som intet litterært efterladt sig. Og endelig rummer dette lille Mindeskrift en kort Omtale af 'Regenburgs Samling* ved Underbibliotekar Erling Stensgård, der igennem Aarene har haft den daglige Ledelse af denne.

 

        Statsbiblioteket i Aarhus, d. 22. April 1915.

                                                                                                      VILH. GRUNDTVIG.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDFfil, der kan downloades via dette link.