Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Oberst JAC. THODE RÆDER's Barndoms- og Ungdomserindringer" v. Julius Clausen og P.Fr.Rist, 1912

Jacob Thode Ræder (1798-1853) var født i Norge som søn af en kaptajn. Som 13-årig blev han landkadet og gjorde karriere inden for militæret. Fra 1833 ses han som kompagnichef og lærer ved Den Militære Højskole. Han udarbejdede lærebøger og fik også udgivet bøger om militærhistorie.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1912 fik de udgivet bind nr. XVI: "Oberst Jac. Thode Ræders Barndoms- og Ungdomserindringer", som indledes med:

Oberst Jacob Thode Ræder, der var født 1798 og døde 1853, har efterladt sig et stort Memoire-Værk i Manuskript under Titel: „Mit Liv og Levnet“. Det udgør tre tykke Bind i 8° skrevet med en meget lille men gennemgaaende ret tydelig Skrift. Optegnelserne er begyndt omtrent 1840 og udførte samtidig med at han fordybede sig i sine indgaaende historiske Studier og skrev det store Værk: „Danmarks Krigs og politiske Historie 1807—09.“ De synes støttet af en stærk Hukommelse, historisk Sands og en skarp og kritisk Iagttagelses-Evne, der tidt, selv efter de mange Aars Forløb, kan gøre ham bitter og bidende. De er ført videre til faa Dage før hans Død.

Af dette store Manuskript er her kun meddelt en Trediedel af 1ste Binds 700 Sider: hans Erindringer fra hans Barndom i Norge og hans første Ungdomsaars Militærtjeneste i Danmark. Barndoms-Erindringerne er stærkt prægede af Mindet om hans Fader, hvis udmærkede Navn stod for Sønnen i straalende Glans. Oberstlieutenant C. O. Munthe har 1909 i en højst interessant Afhandling i det norske historiske Tidsskrift (4. Række 6. Bind): „Oberstlieutenant Johan Georg Ræder 1751—1808“ fortalt om denne Mand og hans Deltagelse i Feltoget i Norge 1808, hvor han fandt sin Død, og ligesom Forfatteren til denne Afhandling har benyttet Sønnens her omtalte Memoirer, vil der ved Gengivelsen af disse i det følgende stadig blive henvist til Oberstlieutenant Munthes sagkyndige Fremstilling af Krigen og smukke Fortælling om Faderen.

Det foreliggende Uddrag af det store Memoire-Værk meddeles her i en noget forkortet Form, ikke saaledes at forstaa, at store sammenhængende Partier er udeladt, men saaledes, at de mange idelige Gentagelser og mange Meddelelser om ganske private Ubetydeligheder er bortskaarne, og den overordenlig brede, vidtløftige og indviklede Stil er gjort mere smidig og slank ved paa sine Steder at tillæmpe den sproglige Form uden at gøre Vold paa dens Særpræg.

 

                                                                                                                  Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Jacob Thode Ræders krigserindringer fra 1848-50 udkom i 1911. Du kan læse min omtale og downloade via dette link.