Peter Rasmussen (1791-1865) var født i Stoense på Nordlangeland som søn af en fæstebonde. Han kom i lære som skriver og fik som 20-årig ansættelse som fuldmægtig hos byskriveren i Rudkøbing. 4 år senere tog han embedseksamen i jura og blev godsforvalter. I 1820 ses han som prokurator, og året efter købte han for sin kones medgift Hine Mølle i Rudkøbing. Han er mest kendt for sine mange opfindelser især et revolvergevær, som han gennem årene forfinede og forsøgte at opnå godkendelse til. I 1854 besluttede myndighederne endeligt at afvise anmodningen, hvorefter Rasmussen fik Dannebrogsordenen og tak for ulejligheden.

Johan Albert Bayer (1864-1925) kom til verden i Rudkøbing som søn af en toldfuldmægtig. Han kom i lære som boghandler og overtog som 25-årig en boghandel i Aarhus. Samtidig påbegyndte han en forlagsvirksomhed.

Peter Rasmussen fik i 1862 udgivet sin selvbiografi: "Et par Blade af mit Liv og Levnet", som han indledte med:

Idet jeg nu har forfattet mit Levnet og lader det udgaae i Trykken, skeer det for at de af mine mange Ungdomsbekjendte, som endnu leve, og mine Børn, Børnebørn og flere Andre deraf kunne see, hvorledes jeg har stridt mig igjennem Verden, vel ofte med stor Besværlighed, men undertiden dog ogsaa med megen Lethed. Det er klart, at Forsynet jevnlig har taget sig af mig paa en aabenbar Maade og ledet mine Skridt, f. Ex. i alle Fru Møllers Sager, hvilket maa overtyde Enhver om, at den som kun stræber efter at gjøre Ret, vil Herren ogsaa hjælpe. Jeg har altid seet nøie paa, at de Sager, som jeg blev overdraget at udføre, vare retfærdige, og fornemmelig kun stræbt efter at opnaae, hvad Ret var. Egen Fordeel eller Løn for mit Arbeide har jeg aldrig tragtet efter førend Arbeidet var fuldført og vellykket. Dette Forhold har ofte nok kun havt daarlige Følger for mig, men jeg har dog desuagtet ikke kunnet forandre det, kun maatte jeg beklage vedkommende Skyldneres slette Tænkemaade.

Dette lille Skrift blev paabegyndt for 10 Aar siden, men Omstændighederne have ikke villet tillade, at det før nu blev fuldført og udgivet.

 

               Rudkjøbing, i Februar 1862.

 

                                                                                                                  P. Rasmussen.

I 1907 påtog Albert Bayer sig at bearbejde sin morfars bog under titlen: "Et par Blade af mit Liv og Levnet nedskrevne for Familie og Venner af P. Rasmussen samt Slægtstavle over Forfatterens Efterkommere". Han indleder med disse forord:

I mange Aar har 1. Udgave af denne lille Bog været en Sjældenhed og blandt Forfatterens Efterkommere findes kun ganske enkelte Exemplarer af den. En talrig Flok af Børnebørn og Børnebørnsbørn er i Aarenes Løb opvokset, og da jeg vel næppe tager Fejl i, at min Morfader med Udgivelsen af disse Blade af sit Liv og Levnet ogsaa har havt til Hensigt at sætte sig et Minde i Slægten, har jeg følt det som en kær Pligt med denne ny Udgave at bidrage mit til, at dette Ønske ikke beskæmmes.

Jeg sender da denne lille Bog ud til Slægt og Venner i Haab om, at den maa blive læst og opbevaret i kærlig Erindring om denne ejendommelige og dygtige Mand, der var ikke saa lidt forud for sin Tid og hvis Navn under gunstigere Vilkaar nu vilde have været kendt i vide Kredse.

Som Tillæg til Bogen har jeg føjet en Slægtstavle over Forfatterens Efterkommere, hvilken antagelig vil kunne faa Interesse for den nulevende og kommende Slægt.

Forfatterens Retskrivning har jeg fundet det rigtigst at bibeholde.

 

                Aarhus, i Juni 1907.

 

                                                                                                                     Albert Bayer.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link