Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindetale ved Etatsraad, Ridder JOHAN CHRISTIAN RYBERG's Jordefærd den 26 Januar 1832"

Ifølge Wikipedia:

Johan Christian Ryberg (døbt 1. maj 1767 i København – 15. januar 1832 på Frederiksgave (Hagenskov)) var en dansk grosserer og godsejer.

Han var søn af handelsmanden Niels Ryberg og arvede Frederiksgave og Øbjerggård i 1804. Ryberg fortsatte faderens blomstrende forretning, men mødte store udfordringer i form af Napoleonskrigene og statsbankerotten, som ramte handelshuset hårdt: 1820 gik han fallit, og 1824 måtte staten overtage Frederiksgave.

Johan Christian Ryberg blev optaget i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab i 1787. Han var etatsråd og Ridder af Dannebrog.

1789 ægtede han Engelke Charlotte Falbe (7. januar 1771 i København - 23. august 1846 i Assens), datter af general Ferdinand Vilhelm Falbe og Frederica Elisabeth Claessen.

Han er begravet på Dreslette Kirkegård.

Ved hans jordefærd i Dreslette Kirke blev der holdt tale af V. P. Seidelin, der også er omtalt i Wikipedia:

Valentin Peter Seidelin (født 30. april 1781 i Køng, død 3. januar 1863 i Dreslette) var en dansk præst.

Han var søn af sognepræst i Køng Sogn Ivar Seidelin (1747-1847) og Anna Marie født Falsen (1750-1807). Han blev cand.theol. 1803 og 1804 ansat som lærer i dansk og historie for prinsesse Charlotte Frederikke ved hoffet i Mecklenburg-Schwerin, hvilket han var til 1806, da hun blev formælet med prins Christian VIII. Seidelin blev sat på ventepenge og blev bibliotekar for prinsen.

Seidelin var periodisk knyttet til guldalderens miljø på Bakkehuset.

I 1809 blev V. P. Seidelin sognepræst til Dreslette Sogn på Fyn og fra 1837 tillige provst for Båg og Vends Herreder. Han blev konsistorialråd 1829, Ridder af Dannebrog 28. oktober 1836 og Dannebrogsmand 26. juni 1845. Ved sit 50-års-præstejubilæum i 1859 fik han rang med biskopper.

Seidelin var senere huslærer for prins Frederik VII på Frederiksgave (nu Hagenskov) og tegnede selv sin præstegård i Dreslette i klassicistisk stil. Han udgav Historisk Topographie over Dreslette Sogn (1831).

26. oktober 1809 ægtede han Margrethe Dorothea Jacobsen (14. februar 1787 - 29. marts 1879).

Seidelins tale blev udgivet som bog. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.