Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Dr. RYGE : Et Bidrag til Belysningen af Det Kgl. Teaters indre Historie m.m." af Edvard Agerholm, 1913

Johan Christian Ryge (1780-1842) var født i København som søn af en jurist. Allerede som 15-årig bestod han studentereksamen og påbegyndte det medicinske studie. I 1805 tog han medicin-kirurgisk embedseksamen, og året efter skrev han dispusats om forsinkede fødsler. Allerede som studemt beskæftigede han sig med skuespil, og fra 1813 og til sin død var han tilknyttet på Det Kgl. Teater, hvor han blev anset for at være teatres absolut bedste helteskuespiller. 

Edvard Agerholm (1866-1941) kom til verden i København som søn af en kaptajn. Som 18-årig fik han studentereksamen, og 6 år senere var han færdig som cand.polit. Han ses som operasanger, teaterhistoriker og bibliotekar. 

I 1913 fik Agerholm udgivet "Dr. RYGE : Et Bidrag til Belysningen af Det Kgl. Teaters indre Historie i den første Halvdel af det forrige Aarhundrede". Han indleder bogen med: 

FORORD

 

Da det kgl. Teaters Direktion for fire Aar siden ønskede at bringe Orden i en Teatret tilhørende anselig Bogsamling, der dels bestod af ældre danske og udenlandske teaterhistoriske Bøger, for største Delen i sin Tid skænket Teatret af Knud Lyne Rahbek, dels af en Samling ældre og nyere danske Skuespil, samlet af Dr. Vilh. Branner og skænket Teatret af dennes Broder, Forlagsboghandler Branner, faldt Valget hertil paa mig, hvis Interesse for og Kærlighed til Bøger var Direktionen bekendt. Under Ordningen af de gamle Bøger, (hvoriblandt fandtes Skatte som Skuespiller Iver Als’ egenhændige „Fortegnelse paa alle de Hoved- og Efterkomedier, som paa den kgl. danske Skueplads er opført fra d. 18. Decbr. 1748 til d. 21. Juli 1769“, samt Skuespiller Clementins haandskrevne „Samling af danske Komedier, som er oversat af andre Sprog og opført paa den danske Skueplads“, en kalligrafisk Raritet i elleve Tomer), stødte jeg paa en Mængde Breve, tjenstlige Skrivelser og Concepter fra og til Dr. Ryge i hans Egenskab af Økonomiinspektør ved det kgl. Teater. Da netop Hundredaaret for hans Debut paa det kgl. Teater var nærforestaaende, følte jeg Lyst til at udgive en Del af disse Breve, i den Hensigt derved at bidrage til Belysningen ikke blot af den store Skue­spillers Liv og Færden, men tillige af Livet bag det kgl. Teaters Kulisser i den første Halvdel af det forrige Aarhundrede.

Foruden fra det kgl. Teaters Bibliotek har jeg taget mit Stof dels fra det kgl. Teaters Arkiv, (Indkomne Breve, Direktionens Deliberationsprotokoller og Kopibøger), der er deponeret i Rigsarkivet, dels fra det kgl. Bibliotek, hvor jeg med Etatsraadinde Benedicte Collins Tilladelse fik Adgang til den Collinske Brevsamling. Endelig stillede Dr. Ryges Dattersønnesønner, d’Hrr. H. J. og V. I. Seemann, med stor Beredvillighed „De Rygers Stammebog“ til min Disposition, hvorved det blev mig muligt at give et Omrids af Dr. Ryges Forfædre. Dog maa jeg bemærke, at det uhyre Stof, der findes om Dr. Ryge, med nærværende lille Arbejde langt fra er udtømt.

For den til Bogens Udgivelse mig ydede Understøttelse fra Carlsbergfondet og det Raben-Levetzauske Fond, bringer jeg herved min ærbødige Tak.

 

         København d. 1. Novbr. 1913.

                                                                                        EDVARD AGERHOLM.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.