Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Christelig Liigprædicken ... Ærlig oc Velbiurdig Frue Fr. BEATE ROSENKRANTZ 14. Marty, Anno 1647"

Beate Holgersdatter Rosenkrantz (1608-1647) kom til verden på Rosenholm som datter af rigsråd Holger Rosenkrantz (1574-1642) og Sophie Axeldatter Brahe (1578-1646). I 1642 blev Beate viet til Henrik Thott (1606-ca. 1675).

Hans Mikkelsen (1578-1651) var født i Odense og ses 1616-1651 som biskop over Fyns stift. 

Ved Beates jordefærd i St. Knuds Kirke holdt biskoppen en ligprædiken. Denne prædiken og en biografi over afdøde udkom som bog med den fude titel: 

En Christelig Liigprædicken/ Der Ærlige oc Velbuirdig Frue/ Fr. Beate Rosenkrantz/ Henrich Tottis til Bolting-gaard/ hendis salige Liig/ bleff hæderligen til sin Nedersettelse bestediget/ i S. Knuds Kircke i Odense/ Søndagen den 14. Marty, Anno 1647. Holden aff Hans Michelsøn/ Superintendent offuer Fyens Stifft.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn ikke søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link