Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Omkring en fynsk Bonde [CORNELIUS PETERSEN 1806-1876]" af P. C. Corneliussen, 1936

Cornelius Petersen (1806-1876) kom til verden i Davinde som søn af en gårdejer. Som ganske ung bestyrede han sin fødegård og overtog den i 1832. Samtidig var han en meget aktiv foreningsmand, blev valgt til den grundlovgivende rigsforsamling og fra 1872-76 var han folketingsmand. 

Cornelius Peter Corneliussen (1881-1948) var også født i Davinde og sønnesøn til ovennævnte. Efter konfirmationen tjente han ved landbruget nogle år, inden han fik en seminarieuddannelse og blev højskolelærer. Fra 1919-27 var han leder af højskolen i Odder. Af helbredsmæssige grunde trak han sig tilbage og blev lærer på Odense Friskole. 

I 1936 fik han udgivet bogen om sin farfar. Han indleder med:

FORORD.

 

For en Del Aar siden blev jeg fra forskellige Sider opfordret til at skrive noget om min Farfar, Cornelius Petersen, Davinde. Da han var død 5 Aar, før jeg selv kom til Verden, vidste jeg ikke meget andet om ham, end hvad min nærmeste Slægt havde fortalt mig.

Jeg henvendte mig derfor til forskellige, som havde kendt ham godt og haft en Del med ham at gøre. Resultatet blev da ogsaa flere gode Breve med værdifulde Oplysninger. Da de Folk vist nok alle er gaaet bort siden, kan jeg ikke hér bringe dem min Tak, men haaber, jeg fik det gjort den Gang.

Nogen Tid før hans yngste Datter, Johanne, døde, fik jeg saa overladt hans Breve til Hjemmet.

Imidlertid blev det hele lagt ned i min Skrivebordsskuffe, da travlt Skolearbejde hindrede mig i at gøre mere ved Sagen. Og dér har det ligget en Del Aar.

Nu har jeg givet det Form og haaber saa, at baade de gamle og de nyere Ting vil blive modtaget vel af historisk interesserede Mennesker.

Det stod mig fra først af klart, at hvis jeg kun vilde skildre Cornelius Petersens Liv og Gerning, vilde det nu saa mange Aar efter hans Død kun have Interesse for Slægten. Jeg valgte derfor at skyde mange Smaating til Side og give en ret udførlig Omtale af de vigtigste Begivenheder, han baade som Privatmand, som Amtsraadsmedlem og som Rigsdagsmand kom til at deltage i. Derfor har jeg kaldt min Bog »Omkring en fynsk Bonde«.

Cornelius Petersens Liv og Virksomhed faldt i det vaagnende Folkelivs store Tid, da der baade aandeligt, folkeligt og politisk var stærke Brydninger i Folket. Derfor vil en Del være kendt fra andre Skrifter. Men jeg har ogsaa gjort mig Umage for at fremdrage Stof og fortælle om Begivenheder, ingen tidligere har rørt ved. Og saa har jeg tilladt mig at føre enkelte af de Spørgsmaal, som endnu er brændende, frem til Nutiden og dér udtale min egen Mening.

Maaske én og anden vil kalde dette en Svaghed ved Bogen, hvad det muligvis ogsaa paa en Maade er. Det er dog mit Haab, andre vil sige, det er en Fordel, idet det personlige Syn, som altsaa flere Steder præger Skildringen, forhaabentlig maa have bidraget til at give hele Fremstillingen en større Friskhed.

Jeg haaber ikke, der kan indvendes noget mod Objektiviteten i mit Skrift, men er selvfølgelig klar over, at hér — som i de fleste andre historiske Skildringer — er der noget, som kun kan blive Sandsynlighedsberetninger.

Naar jeg har udtalt mig om Motiverne til Cornelius Petersens Stilling til de politiske Spørgsmaal, maa adskilligt jo hvile paa et subjektivt Skøn, hvor det sete i nogen Grad afhænger af Øjnene, der ser. Jeg har selvsagt ikke set med uvenlige Øjne paa Cornelius Petersen. Men alt taget i Betragtning vil jeg dog tro, jeg i det store og hele har skønnet rigtigt. Dermed skal ingenlunde være sagt, at der ikke er Fejl og Mangler ved Bogen. Dem skal der nok være nogen af; men det kan nu ikke være anderledes. Det faar saa være en Trøst, at det har den tilfælles med alt Menneskeværk.

Jeg takker for ethvert Vink og enhver Oplysning. Og jeg takker de Mænd, som har været saa elskværdige at gennemlæse mit Manuskript. Ligeledes takker jeg for Tilskud til Bogens Trykning.

 

             Odense i Juli 1936.                                                                   C. P. Corneliussen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link