Lauritz Prip (1842-1925) kom til verden i Fredericia som søn af en skibstømrer. Efter konfirmationen blev han hjælpelærer i Erritsø. Senere var han lærer og kirkesanger i Angel, hvor hans broder var sognepræst. I 1863 blev han student, deltog i krigen i 1864, og efter have bestået teologisk embedseksamen i 1870 ses han som sognepræst ved flere forskellige menigheder i Danmark. 

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1911 fik de udgivet bind nr. XIV: "Pastor Laurids Prip: Ungdomserindringer". Bogen indledes med:

Pastor Laurids Prips Optegnelser om sin Barndom og Ungdom er det første Bind af „Memoirer og Breve“ der hidrører fra en Nulevende. 

De er oprindelig nedskrevne for hans Børn og efter deres Opfordring. Ved at forelægge dem for en større Kres har det været nødvendigt at udelade en Del, som nærmest var optegnet med Hensyn til Forfatterens Slægt, men som formentlig ikke kunde have Interesse for andre.

 

                                                                                                                                            Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.