Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Islænderen JON OLAFSSON's Oplevelser som Bøsseskytte u.Christian IV"v.J.Clausen og P.Fr.Rist,1905

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1905 fik de udgivet bind nr. I: "Islænderen Jon Olafssons Oplevelser som Bøsseskytte under Christian IV - nedskrevne af ham selv" oversat af Sigfús Blöndal (1874-1950). Bogen indledes med:

Islænderen Jon Olafssons Optegnelser fra Christian den Fjerdes Tid er ret enestaaende baade ved deres Alder og ved deres kulturhistoriske Betydning.

Forfatteren, en islandsk Bondegut, der har nedarvet Fædrenes Længsel efter at se fremmede Lande og Higen efter Æventyr, drager frygtløs ud i den vide Verden. Han føres da ogsaa viden om, og Livet tilfører ham Godt og Ondt, smaa Glæder og store Lidelser, udvikler hans Evner, danner hans Aand og Hjærte, bibringer ham Kundskaber og Erfaringer, indtil han endelig igen lander paa sin elskede Fødeø. Den for Islænderne saa egne Lyst til boglig Syssel ligger ham i Blodet, og han bliver da en Sagafortæller i nyere Stil, idet han nedskriver sine Erindringer om sit Liv og sine Farter.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.