Adam Gottlob Oehlenschläger (1779-1859) kom til verden i København som søn af en organist. Han regnes for Danmarks første store romantiske forfatter. De mest berømte værker er "Guldhornene" og "Der er et yndigt land". i 1810 blev han udnævnt til professor i æstetik ved Københavns Universitet. 

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobé fik i 1915 udgivet Oehlenschlägers selvbiografi om ungdomsårene. Bogen afsluttes med henvisninger og navneregister og indledes med (i uddrag):

Nærværende Udgave af Oehlenschlägers Ungdomsminder er en bogstavret Gengivelse af hans Manuskript til »Erindringerne«, der sammen med hans øvrige litterære Efterladenskaber nu findes i det kgl. Biblioteks Haandskriftsamling. De oplysende Anmærkninger, der ledsager Teksten, og som i mange Tilfælde har tidkrævet arkivalske Undersøgelser, godtgør, at Oehlenschlägers Hukommelse for Personer og Begivenheder, særlig de første, næsten altid viser sig at være sikker og paalidelig, hvad der sjældent er Tilfældet med selvbiografiske Optegnelser, nedskrevne i en senere Alder (bl. a. H. Steffens, Was ich erlebte).

Udgiveren skylder Tak til afdøde Kammerjunkerinde B. Oehlenschläger, der har givet sit Minde til at en ny Udgave af en Del af »Erindringerne« fremkom og stillet de hos hende beroende Brevsamlinger til min Raadighed. Frøknerne Thora, Marie og Alvilde Konow har velvilligst tilladt Reproduktionen af flere Portræter. Af Direktionen for den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse er der bleven ydet mig en Understøttelse til mit Arbejde ved Bogens Udgivelse. Krav paa min Erkendtlighed har ogsaa Hr. Forlagsboghandler J. L. Lybecker, der ligesom tidligere ved min Udgave af Johannes Ewalds »Levnet og Meninger« har lagt sin offervillige Interesse for Dagen.

        

                                                                                                 LOUIS BOBÉ.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.