Carthon Kristoffer Valdemar Nyholm (1829-1912) kom til verden i Nyborg som søn af sognepræsten. Som 18-årig blev han student fra Sorø Akademi og 6 år senere juridisk kandidat. Han gjorde karriere inden for retsvæsenet og sluttede som højeretsassessor. 

I 1897 fik han udgivet en bog om sin fader: "Optegnelser fra et Ophold i Frankrig fra 1815-18 af Feltpræst Kristoffer Nyholms efterladte Papirer". Bogen indledes med:

Forord.

 

Ved den saakaldte anden Pariserfred af 20de Novbr. 1815 vedtoges det bl. a., at det nordlige og østlige Frankrig skulde besættes af de allierede Magter, til hvilke nu ogsaa Danmark havde sluttet sig. Det danske Hærkontingent, til hvis Underhold i de tre Aar, Besættelsen varede, den franske Statskasse udredede 2½ Million Frcs., udgjorde en Styrke paa ialt 5,000 Mand af de forskellige Vaaben under Overbefaling af den fra sin Optræden først i Norge og derefter i Hertugdømmerne i Aarene 1813 og 14 saa hæderlig bekendte Prinds Frederik af Hessen, en Søn af den gamle Landgreve Karl og Svoger til Frederik VI.

Ved dette Kontingent blev den under 21de Jan. 1859 som Sogne- og Gamisonspræst i Nyborg afdøde Kristoffer Nyholm i Slutningen af Novbr. 1815 beskikket til dansk Feltpræst. Han var en Søn af Sognepræsten af samme Navn og i samme By i dennes Ægteskab med Jakobine Beate Würnfeldt, blev født den 10de April 1781 paa Sjællands Odde, hvor Faderen den Gang var Præst, og havde, efter i April Maaned 1804 at have taget theologisk Attestats med „Egregie”, siden 1806 været Adjunkt ved den lærde Skole i Nykjøbing paa Falster. Ved sin Tilbagekomst til Fædrelandet blev han i Forsommeren 1819 udnævnt til Sognepræst for Helsinge og Valby i Nordsjælland og ægtede den 25de August s. A. Jakobine Kristjane Højberg. født 1ste Juni 1798, Datter af den i 1801 afdøde Sognepræst for Frørup i Fyn, Rasmus Højberg og dennes efterlevende Hustru Sofie Frederikke f. Nøragger. Fra Helsinge kaldtes han i 1825, da hans Fader efter eget Ønske entledigedes, til det Embede, i hvilket han døde, overlevende sin Hustru i otte Aar.

De efterfølgende Optegnelser, der vare bestemte til Optagelse i det nu standsede Tidsskrift „Musæum“, hidrøre dels fra nogle, adskillige Aar efter hans Hjemkomst paabegyndte Rejseerindringer, som dog ikke naaede synderlig ud over den allerførste Tids Ophold i Frankrig, dels fra hans Dagbøger og Breve til hans Forældre, Forlovede og hjemmeværende Venner, af hvilke forskellige Meddelelser jeg har uddraget, hvad der er forekommet mig endnu at kunne interessere Læsere i vore Dage.

Stavemaade og Bogstavering har jeg søgt at bringe i nogenlunde Overensstemmelse med Nutidens Brug, og korte, orienterende Oplysninger om en Del af de af Forfatteren omtalte Personer, der alle forlængst ere døde, ere, saa vidt jeg har været i Stand til at tilvejebringe saadanne, tilføjede i Anmærkning under Teksten.

 

    Kjøbenhavn i 1897.


                                                                                                                      Udgiveren.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er uden ophavsret og kan downloades her fra siden via dette link.