Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

Frants Eiler Nystrøm (1874-1948), der var født i København som søn af en skomager, måtte tidligt sørge for sig selv ved kontorarbejde. Hans store interesse for historie førte ham til forelæsninger på universitetet. Som 23-årig lykkedes det ham at tage en studentereksamen. Efterfølgende var han i flere perioder tilknyttet Rigsarkivet, og samtidig fik han udgivet adskillige bøger om personal- og lokalhistorie.

Nystrøm sagde ja til en opfordring om at skrive: "Industrihistorikeren Camillus Nyrop : En Livsskildring", som han indleder med:

FORORD

 

Et Aarstid efter Camillus Nyrops Død bad hans nærmeste Slægt og Venner mig om at affatte en Livsskildring, der kunde staa som et Minde om denne Mand, der selv havde en udpræget Slægtsfølelse og med stærke Baand var knyttet til sine Venner. Fra Arkiv- og Biblioteksarbejdet havde jeg kendt Nyrop i mange Aar; hans Værker havde jeg under egne Studier haft Lejlighed til at benytte i stor Udstrækning og altid havde jeg beundret hans utrættelige Samlerflid og hans Omhu i Detaillen. I Erkendelse af, at ogsaa danske Historikere har meget at takke Camillus Nyrop for, paatog jeg mig Hvervet, og Resultatet foreligger i nærværende Bog. Paa Grundlag af hans efterladte Optegnelser og Breve og ud fra det Kendskab til hans trykte Arbejder, jeg i Tidens Løb har erhvervet mig, harj eg søgt at tegne et Billede, der fortrinsvis dvæler ved det centrale i hans Virksomhed og som fremtræder paa en kort opridset Baggrund af den Tid, han levede i, og de Personer, han samarbejdede med.

E. N.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.