Anton Lauritz Nielsen (1827-1897) kom til verden i Sneslev, Førslev sogn som søn af en skolelærer og kom i dåben til at hedde Anthon Lorents Nielsen. Han gik i faderens fodspor og dimmiteredes som 21-årig fra Jonstrup Seminarium. Efter nogle år som huslærer og skolelærer blev han grebet af det grundtvigske åndsliv og blev forstander for en nyoprettet højskole i Vester Skerninge på Sydfyn. Han er kendt for et omfattende forfatterskab, der især beskrev landboliv. Det blev også til nogle biografier, bl.a. en selvbiografi: "Seminarieliv i Fyrrerne, Ungdomsminder", som han indleder med:

FORTALE

 

Iblandt de Tusinder af Lærere, som har tilbragt nogle Ungdomsaar paa et Seminarium, har ikke en eneste skildret Livet paa saadant et Sted; og det har dog unægtelig sine Ejendommeligheder. Der var vel flere af disse i Fyrrerne end nu.

Jeg har i denne Bog som i alle de, jeg har skrevet i de senere Aar, taget særlige kulturhistoriske Hensyn.

Skjønt jeg haaber, at Skildringen af vort glade Ungdomsliv vil tiltale Læsere i Almindelighed, tør jeg vel vente, at den især vil blive tiltrækkende for de mange Lærere, som har tilbragt nogle uforglemmelige Ungdomsaar paa et eller andet Seminarium.

Bogen er et selvstændigt Hele, men dog tillige et Led af mit Levnetsløb. Derfor har jeg maattet medtage lidt af mit Liv i Hjemmet.

Jeg har ikke haft andre skriftlige Hjælpemidler end nogle faa Optegnelser af en Dagbog, som jeg sjælden fik Tid til at føre. Derfor kan der nok forekomme enkelte smaa Hukommelsesfejl, hvilke bedes undskyldte af de, som kan huske Tingene bedre.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1895 fik Christian Boberg udgivet: "En Protest m.m. i Anledning af Anton Nielsens "Seminarieliv i Fyrrerne"". Den kan downloades via dette link