Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Blade af Negerslaven MARTIN's Portefeuille" ved M. Winther, 1832

Mathias Winther (1795-1834) kom til verden på "Gammelund" i Vissenbjerg på Vetfyn som søn af gårdejeren. Som 16-årig blev han optaget i husstanden hos en regimentskirurg i Odense. Han blev undervist i kirurgien, som blev hans arbejdsfelt foruden litterære arbejder. Bl.a. udgav han smædeskriftet "Raketten", 

Den lille bog indledes med:

For noget siden modtog jeg, gjennem Fobposten, et Manustript, med Overskrift: „ Et Blad af Generalgouvernør v. Schaltens Embedsliv“, med Anmodning om at optage det i Bladet Raketten. Stykket var af den Natur, at jeg ikke, uden at være sikkret af Forfatteren, kunde, torde eller burde optage det. Jeg opfordrede derfor Forfatteren til at navngive sig for mig, men som ikke stete. Kort Tid derefter modtog jeg atter et anonymt Brev, med Opfordring at aftrykke ovenfornævnte Stykke, og Henviisning til de amerikanste Aviser. Jeg har Formodning om, hvem Forfatteren til disse Breve er, men har hverken Lyst eller Mod til at være et blindt Redstab for en Anonyms Uvillie mod en Mand, der aldrig har fornærmet mig, og som er hædret med sin Konges Naade og Tillid. Det er mig kjært at kunne her forsikkre den anonyme Forfatter, at de i Brevene omtalte Misligheder, der have været berørte i de amerikanste Aviser, ere undersøgte af en Kommission og befundne aldeles ugrundede. Det nedenstaaende Fragment af Neger Martins Portefeuille, er mig egenhændig leveret af en agtværdig For., der har modtaget det af Negerens egen Haand.

 

                                                                                         M . Winther.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.