Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Apotheker CHISTEN MIKKELSEN : Ringkøbing - Mariager - Odense" af L. C. Nielsen, 1934

Christen Mikkelsen (1844-1924) kom til verden i Ringkøbing som søn af en daglejer. Efter konfirmationen blev han discipel på apoteket i Ringkøbing, og i 1865 fik han en stilling som medhjælper på Nysted apotek. Han vendte kort tilbage til Ringkøbing, inden han drog til København for at studere pharmaci. Efter kandidateksamen fik han ansættelse på Løveapoteket i Odense, hvor han mødte sin senere hustru Louise Helweg, der var datter af byens stadslæge og niece til den kendte grundtvigianske præst i Odense Ludvig Helweg. I 1874 blev han selvstændig apoteker i Mariager for 10 år senere at skifte til Odense Svaneapotek. Under hans ledelse voksede apoteket til et af landets største. Samtidig dyrkede han sin store interesse for arkæoligi og nævnes som ejer af den største private oldsagssamling i Danmark.

Svaneapoteket blev senere overtaget af sønnen Poul Helweg Mikkelsen (1876-1936), der også var en meget anerkendt amatørarkæolog. Han er mest kendt for i 1934-35 at have ledet udgravningen af vikingefundet Ladbyskibet. 

Med hensyn til bogens tilblivelse henviser jeg til:

F O R O R D.

 

Min Fader, Apotheker Christen Mikkelsen, døde den 23. Marts 1924, og allerede i Forsommeren samme Aar talte jeg med Forfatteren L. C. Nielsen om, paa Grundlag af min Faders egne Optegnelser og hans efterladte Breve og Papirer at skrive en Bog om min Fader; og i Eftersommeren 1924 sluttede jeg Kontrakt med L. C. Nielsen om denne Bog, der skulde gøres færdig paa ét, højst to Aar. Men — min gode Ven L. C. Nielsen drog paa Udenlandsfarter, pint og plaget som han var af Sygdom og Udlængsel, og trods stærke Tilskyndelser og Opmuntringer fra min Side forelaa kun det, som nu her fremkommer, færdig fra hans Haand, da han den 11. Marts 1930 lukkede sine Øjne i Rom.

Senere har jeg forsøgt at faa andre til at fortsætte det af L. C. Nielsen paabegyndte Arbejde bl. a. Forfatteren Sophus Michaëlis, der meget gerne vilde, men som døde, inden han fik begyndt; og derefter er det ikke lykkedes mig at faa fuldendt Bogen paa tilfredsstillende Maade. Da imidlertid det af L. C. Nielsen færdigtskrevne, der følger min Fader til hans 33te Aar, muligt ikke alene vil være af Interesse for Slægt og Venner af min afdøde Fader, men rent pharmaceutisk og historisk vil være af en vis Betydning, da det paa mange Omraader giver et godt Indblik i Datidens Pharmaci og Historie, har jeg ment alligevel at burde lade denne halvfærdige Bog trykke som Manuskript og saaledes, at den kommer til at foreligge den 1. April 1934, halvtredsindstyve-Aars Dagen for min Fa ders Overtagelse af Odense Svaneapothek, der siden da har været i Slægtens Eje.

L. C. Nielsens Bog er en hel lille Solstraalefortælling, der er en Jubel deri, en Higen opad og fremad, der passer saa godt med Faders hele glade Livssyn, som finder sit Udtryk i den Salme, min Fader elskede:

                                                  Nu ringer alle Klokker mod Sky,
                                                  det kimer i fjerne Riger,
                                                  hver Søndag Morgen højt paany
                                                  stor Glæde mod Himlen stiger.

Far var et Søndagsbarn, han havde et indre Væld af Glæde i sig. Maatte da denne Bog, der desværre ikke blev fuldendt af den, der saa lyst og frejdigt begyndte den, staa som et skønt Minde om min Far og om de Kære, ikke mindst min Mor, han følte sig saa inderligt knyttet til!

 

                            Odense i December 1933.

                                                                                            Poul Helweg Mikkelsen. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.