Karl Mantzius (1860-1921) kom til verden i København som søn af en kgl. skuespiller. Efter studentereksamen læste han filologi og senere fransk på Sorbonne i Paris. Han afbrød studierne i 1883 for at debutere på Det Kgl. Teater som Jeronimus i Erasmus Montanus. Efter denne blev det til mange roller, og han nævnes som sin generations dygtigste karakterskuespiller.

Henri Nathansen (1868-1944) var født i Hjørring som søn af en grosserer. Som ung cand. jur. blev han dommerfuldmægtig og senere overretssagfører i København. I sin pure ungdom følte han sig drager mod litteraturen og teatret, og fra 1909-11 ses han som sceneinstruktør ved Det Kgl. Teater. Han skrev flere teaterstykker, der blev opført på københavnske teatre - mest kendt er nok "Indenfor Murene". Samtidig fik han udgivet romaner og biografier over kulturpersonligheder.

I 1926 fik Henri Nathansen udgivet sin biografi om Karl Mantzius. Bogen indledes med:

I de Aar der er gaaet siden Karl Mantzius’ Død, har min Tanke atter og atter kreset om hans Skikkelse. Han stod mig ikke personlig nær, ikke nærmere ihvertfald end flere af de andre, der arbejdede sammen med ham i hans Egenskab af Skuespiller og Direktør for Teatret. Men det er, som om han er kommet mig mere og mere nær, jo længere han er rykket bort. Det er efterhaanden blevet en Art Samvittighedssag for mig at faa udtalt dét, som jeg ikke fik sagt til ham eller om ham, medens han levede. Jeg vil da forsøge af de tilsyneladende smaa Erindringer, jeg har om ham, i Forbindelse med de mange rent umiddelbare Indtryk af hans Væsen, der har bundfældet sig i mit Sind, at ridse en Tegning op af ham som Menneske. Ud fra dette Rids vil jeg derefter prøve paa at give et Billede af ham som den Kunstner, vi alle kender. Jeg har da, som det gamle Ord lyder, talt og befriet min Sjæl.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.