Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "FR. G. KNUDTZON [1843-1917] : Ungdomsdage" ved Julius Clausen, 1927

Frederik Gotschalck Knudtzon (1843-1917) var født i Nyhavn og blev kendt som bogtrykker og dr. phil.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1927 efter P. Fr. Rists død fik Julius Clausen udgivet bind nr. XLIX: "Fr. G. Knudtzon : Ungdomsdage", som indledes med:

I sit Livs Otium tog Dr. phil. Bogtrykker Frederik G. Knudtzon sig for at nedskrive sine Erindringer. Han naaede kun frem til det niogtyvende Leveaar, da Sygdommen og hans snart efterfølgende Død i 1917 standsede det stort anlagte og meget omfangsrige Arbejde. 

Dette omfatter omkring 2000 Manuscript-Sider i Kvartformat. Det siger sig sig selv, at Udgivelsen af disse har maattet stærkt begrænses og beskæres, thi meget af hvad her fortælles tilhører udelukkende Privat- og Familielivet. Optegnelserne har Fr. Knudtzon væsentlig bestemt til Læsning og som en Mindebog for hans Nærmeste. Naar imidlertid hans Hustru og Datter har samtykket i Offentliggørelsen af disse Erindringer i forkortet Skikkelse, er det i den rigtige Forstaaelse af, at Fr. Knudtzons Ungdomsliv paa afgørende Punkter giver en i kultur- og personalhistorisk Henseende interessant og fyldig Læsning.

Bogen maa tale for sig selv, og det vil være ufornødent her at gøre Rede for Memoirernes Forfatters Livsgærning, da Bogens Indhold jo netop er denne. Lad det være nok at gøre opmærksom paa, at denne Skildring af et Handels-Patricierhus i forrige Aarhundrede med dets Duft af økonomisk Soliditet og en vis borgerlig Filistrøsitet er noget nyt i dansk Memoirelitteratur. En Skildring af Studenterliv i den nationalliberale Periode og af den filosofiske Strid ved Universitetet har formentlig ogsaa Interesse. Men kærest for Forf. selv har det dog nok været at skildre de Ungdomsaar, han tilbragte i Italien - i Pius IX’s og Vilhelm Bergsøes Rom - den Tid, da en Romafærd satte Mærker og Tidsskel i Tilværelsen. Til Skandinavernes Historie i Rom er de Knudtzonske Memoirer en Fundgrube.

Fr. G. Knudtzon var en livlig Aand og en altid interesseret Mand. Derfor maa han gøre Rede for alt, hvad der kommer indenfor hans Horizont, og han fortæller Stort og Smaat, Væsentligt og Uvæsentligt mellem hinanden. Som sagt er alt, hvad der har Privatkarakter og i intimere Forstand tilhører Familielivet, her fjærnet eller dog stærkt beskaaret, og af Resten er mange Bagateller og Ubetydeligheder udeladt. Men der er blevet nok tilbage som et Monument om en Ynglings bevægelige Sind, hans Meddelsomhedstrang og hans Glæde ved Naturen og Menneskene.

                                                                                                                                 Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link