Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En Kjøbenhavners Medd. 1820-50 (Kontorchef W. KORNERUP's Memoirer)" ved J. Clausen m.fl., 1924

Nicolai Waldemar Mohr Kornerup (1817-1886) kom til verden i København. Han gjorde karriere i Nationalbanken, hvor hans slutstilling var kontorchef.  

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1924 fik de udgivet bind nr. XLII med den fulde titel: "En Kjøbenhavners Meddelelser om sit Hjem og sin By 1820-50 (Kontorchef W. KORNERUP's Memoirer)". Bogen indledes med: 

                                                                    INDLEDNING

En kjøbenhavnsk Kontormand, der hører hjemme i en velhavende og velkendt Familie, har i de Aar, da Alderen nærmer sig, og han i sin Pebersvendestand føler det ensomt omkring sig i de lange Aftener, fundet Tidsfordriv ved at nedskrive sine Erindringer fra sit Liv i den første Halvdel af det 19. Aarhundrede. Det synes dog egentlig baade udadtil og indadtil at have været et ret hverdagsagtigt og ensformigt Liv han har levet, uden større Oplevelser og Begivenheder. Men hans Families store Selskabelighed og Omgang førte ham sammen med en Mængde forskellige andre kjøbenhavnske Familier og Personer, og hans gode Hukommelse og mærkelige Interesse for alle mulige smaaTing og for andre Menneskers private Forhold faar ham til at optegne alt muligt mellem hinanden. Med en sirlig og regelmæssig Kontorpen har han med spids gothisk Skrift fyldt tre tykke Bind med alt det han erindrer. Men han har ikke havt Herredømme over sin Hukommelse, der ligesom løber løbsk med sit Stof. Han kan ikke nævne en Person uden ogsaa at omtale dennes hele Familieforhold f. Ex., hvor han boer, og hvilke Familier der boer i samme Hus og ligeover for, og saa igen disse Familiers Forhold, Forældre, Børn, Slægtninge, og atter hvor disse boer og hører hjemme osv. osv., og hvilke Mærkeligheder og Historier, der knytter sig til dem, alt i en Uendelighed som kinesiske Æsker inden i hinanden. Tilsyneladende er alt dette spredte og løst forbundne Stof ret ligegyldigt, men i dets Mangfoldighed, i dets elskværdige, lidt snakkesalige Passiar findes der mangt et Bidrag til Oplysning om Datidens, særlig Kjøbenhavns Forhold og Personer.

Udgiverne har søgt at beskære og luge mellem denne kritikløse Frodighed, og at lade det blive staaende, som muligvis kan tjene til Nytte og Fornøjelse for Læseren.

Efterhaanden som Forf. bliver ældre, handler Optegnelserne egentlig kun om hans mange selskabelige Glæder, og Bindene fyldes med Beretninger om Diners og Baller, Familiefester osv. med nøjagtige Oplysninger om Gæsternes Navne, Maden og Talerne, tidt ogsaa Afskrifter af lange Viser og Sange. Det er da ogsaa kun en ringe Del af det store Manuskript, som her er trykt. 

Manuskriptet er forfattet af Justitsraad, Kontorchef i Nationalbanken Nicolai Waldemar Mohr Kornerup, født den 13. Januar 1817 i Kjøbenhavn og død der den 27. August 1886, og vistnok nedskrevet i Løbet af hans sidste ti Leveaar. Det er stillet til Raadighed for Udgiverne af Hr. Ingeniør Alexander Foss.

                                                                                                             Udg.

Jeg har scannet boget til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link