Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CARL EMIL KIRKETERP 1821-1902" af F. G. Fenger, 1902

Ved Carl Emil Kirketerps jordefærd fra Greve kirke 7. oktober 1902 blev F. G. Fengers tale udgivet. Den lille bog indledes med denne omtale:

Carl Emil Kirketerp, Søn af Grosserer Hans Kirketerp og Hustru Marie Christine Sundorph, var født i Kjøbenhavn 29. December 1821, blev Student fra Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 1839, theologisk Candidat 1846, personel Capelian for Rerslev og Vindinge 1852, 1853 Hjælpepræst (const. Capellan pro loco) for Hyllested. Venslev og Holsteinborg, 1861 Sognepræst for Uldum og Langskov i Jylland, 1877 for Greve og Kildebrønde i Sjælland, tog 1898 sin Afsked og flyttede til Bramminge i Huset hos sin Datter og Svigersøn, Læge P. N. Fenger; her døde han, ramt af et Slagtilfælde, efter en Uges Sygeleje 1. October 1902, 80 Aar gammel. — Gift 11. September 1861 med Hedevig Antoinette Vilhelmine d'Origny, født i Kjøbenhavn 10. Maj 1822, død i Greve 22. Marts 1894, Datter af Kammerherre og Oberst, Commandant i Kjøbenhavn Frederik Julius d’Origny og Hustru Anna Hedevig Schultz.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.