Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "VALDEMAR KNUDSEN, Biskop i Slesvig og Erkebiskop i Bremen. En hist. Skildring" af A. Crone, 1848

Valdemar Knudsen (1158-1236) var søn af kong Knud Magnussen. Han studerede teologi i Paris og ses 1179 (som 21-årig) som biskop af Slesvig. Efterhånden tilkæmpede han sig magt i hertugdømmet Slesvig og gjorde i 1192 et mislykket forøg på at erobre Danmark. Efter 14 år i fængsel lykkedes det ham herefter at blive ærkebiskop i Bremen men dog uden pavens godkendelse. 

Martin Anthon Christian Crone (1817-1903) kom til verden i Odense som søn af en købmand. Som 17-årig blev han student og 5 år senere cand. theol. Nogle år var han adjunkt på Odense Katedralskole og blev herefter Vedel Simonsens medhjælper ved udgivelsen af dennes historiske arbejder. I 1849 blev han kaldet til sognepræst i Herrested på Midtfyn, hvor han virkede indtil 1895. Han er kendt for et omfattende forfatterskab af kirkehistoriske emner. Hans første bog var den om Valdemar Knudsen, som han indleder med:

F o r o r d.

 

Endskjøndt den Prælat, hvis Historie indeholdes i denne Afhandling, ikke hører til de Mænd, der indtage en høi plads formedelst store Bedrifter eller gavnlig Virksomhed, fortjene Hans personlighed og forskjellige Skjæbner vistnok Opmærksomhed. Han levede paa en bevæget Tid, da vort Fædreland efter en mangeaarig Borgerkrig atter begyndte at hæve sig ved dygtige og kraftfulde Regenter og Statsmænd; men paa samme Tid udviklede sig Spiren til en Kamp, der efter et halvt Aarhundredes Forløb truede med at omstyrte Thronen, nemlig Kampen imellem Sceptret og Krumstaven. Det er især som Forløber for denne Kamp, at Bisp Valdemar bliver en interessant Personlighed i vort Fædrelands Historie; thi han staaer som et levende Billede paa Hierarkiets Idee, den unaturlige Sammenblanding af det Geislige og Verdslige. Uagtet det vistnok kunde have sin Interesse, at forfølge det voxende Hierarkies Spor just i dette Tidsrum, har jeg strengt holdt mig til det, der vedkommer Bisp Valdemars Person; men ogsaa dette vil tjene til at belyse Hierarkiers Udvikling her i Riget, idet navnlig den romerske Curies Forhold til den øverste Statsmagt træder klart og bestemt frem i Forhndlingerne angaaende Valdemars Sag.

Da denne Undersøgelse er fremgaaet som et Resultat af en Sammenligning og Sammenstilling af Kilder, der som oftest give en høist forskjellig Beretning om Begivenhederne og navnlig i Tidsangivelserne ere meget uoverensstemmende, har jeg anseet det som min Pligt at aflægge strengt Regnskab over de Kilder, hvoraf jeg har øst min Fremstilling; derved er rigtignok Noternes Tal blevet betydeligt større, end jeg havde ønsket.

 

                                                                                                          A. Crone.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.