Ida Anna Helene Jessen (1844-1924) kom til verden i Randers som datter af en overførster. Hun blev uddannet sygeplejerske på Diakonissestiftelsen. I 1870 blev hun viet til Johan Vilhelm Johnsen, der samme år blev sognepræst i Sundby på Amager. Her skabte hun landets første sygeplejeforening.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1915 fik de udgivet bind nr. XXIII: "Mellem to Tidsaldre : Erindringer af Ida Johnsen, født Jessen", som indledes med: 

Forfatterinden af disse Memoirer, Provstinde Ida Anna Helene Johnsen, født den 26. Marts 1844, Datter af Kammerherre, Hofjægermester, Overførster J. N. Jessen, vil være bekendt ved sine Arbejder for Løsningen af mange sociale Spørgsmaal, og har ikke mindst indlagt sig Fortjeneste som en af de første Forkæmpere for Indførelsen af en rationel Sygepleje her i Landet. Herom fortælles i hendes her meddelte Erindringer, ligesom Forfatterinden i det hele taget har søgt at fremstille et Billede af den Periode, hun har oplevet mellem den gamle Tid med dens rolige og urørlige sociale Forhold herhjemme og den nye Tid, der brød frem efter Krigen 1864, og af de Vilkaar, som den enkelte havde at kæmpe imod paa Fremskridtets Omraade, ikke mindst for Kvindens Vedkommende.

 

                                                                                                                          Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.