Jens Peter Junggreen (1827-1886) kom til verden i Åbenrå som søn af en skibsfører. Han kom i tysk skole men var dansk påvirket i hjemmet. Den første uddannelse fik han i stedfaderens tobaksfabrik. Efter nogle år i udlandet som bl.a. guldgraver, vendte han hjem i 1856 og nedsatte sig som tobaksfabrikant i Åbenrå. Efter det danske nederlag i 1864 engagerede han sig i den danske nationalitetskamp og tog i 1881 initiatiativ til dannelsen af "Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig" og blev foreningen første formand. I 1884 blev han valgt ind i den tyske rigsdag og fortsatte sin kamp for det danske sprog i Sydslesvig.

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om sønderjyske personligheder.

Han Kau indleder sin bog med:

Forord.

 

Efterfølgende Skildring af J. P. Junggreens Liv og Virksomhed for den danske Sag i Sønderjylland er i alt væsentligt skrevet i den nærmeste Tid efter hans Død, medens jeg endnu var Student. Forskjellige Omstændigheder forhindrede imidlertid, at Bogen dengang blev trykt. Nu har Manuscriptet ligget i min Skuffe i flere Aar, indtil jeg i denne Sommer har taget det frem paany og til Dels omarbejdet det med Benyttelse af de Kilder, der senere vare komne frem. Det glædelige Opsving, som Interessen for den sønderjydske Sag igjen synes at have taget i de senere Aar herhjemme, og Navnet «Junggreen»s fortræffelige Klang i Sønderjylland giver mig Haab om, at Bogen vil kunne finde Læsere paa begge Sider af Grænsen. At Junggreen har gjort sig fortjent til et Eftermæle i den danske Literatur, er jeg ikke i mindste Tvivl om; men om det er lykkedes mig at sætte ham det paa en nogenlunde værdig Maade, faar den gunstige Læser at bedømme. — Viljen har i alt Fald været god.

 

                    Gadbjerg Præstegaard pr. Jellinge, 10/10 93.

                                                                                                                             Hans Kau.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.