Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JENS JOHANSEN [1857-1882]. Et Mindeskrift" af Ludvig Schrøder, 1884

Jens Johansen (1857-1882) kom til verden i Aasum ved Odense som søn af en gårdmand. I november 1881 blev han lærer ved Mellerup Højskole, men kort tid efter blev han angrebet af brystsyge og døde i december 1882 på Korsika, hvor han var rejst ned for at prøve at vinde sit helbred. 

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder.

I 1884 fik Schrøder udgivet sit mindeskrift over Jens Johansen. Han indleder med:

Til Læserne!

 

Jens Johansens Frænder har bedt mig om at samle og udgive et lille Mindeskrift om ham. Men min yngre Medlærer og Jens Johansens Kammerat her paa Skolen, Povl Pedersen (Bjerge), har været min Medarbejder derved, og han har haft den meste Ulejlighed ved den lille Bog, som nu foreligger.

Den er nærmest bestemt for Jens Johansens Slægt og Venner. Men det er dog ogsaa muligt, at der er andre nordiske Læsere, som med Deltagelse vil følge et Levnedsløb, der begynder i en af Kolds bedste Venners Huse og fører gjennem en omfattende Brug af Folkehøjskole-Undervisningen til en lovende, om end hurtig afbrudt, Virksomhed som Lærer paa en Folkehøjskole og som Forfatter.

Jeg har i sin Tid haft Besøg af i det mindste én svensk Kvinde, hos hvem Læsningen af Anton Nielsens Fortælling om „Karen, der kom paa Højskole“, havde vakt Lysten til selv at lære Folkehøjskolerne at kjende. Dersom Mindeskriftet om Jens Johansen kunde vække Lysten til i hans Spor ihærdigt og dygtigt at tilegne sig den Oplysning, der tilbydes ved disse Skoler, da vilde derved forhaabentlig noget godt være udrettet.

Mindet om den højtvoksede og højsindede Ungersvend er knyttet til tre danske Folkehøjskoler, og til Dels til nogle norske med. Den Slags „fælles Minder, som vi eje", vil forhaabentlig blive et Baand imellem disse Skoler, til Gavn i videre Kredse end for dem selv. Men der vil være mange flere end Jens Johansens Lærere, Kammerater og Lærlinger, for hvem Mindet om hans elskelige Personlighed vil have varig Betydning. Maatte dette Skrift bidrage til at frede om hans Minde.

 

                    Folkehøjskolen i Askov, 7. Avgust 1884.

                                                                                            Ludvig Schrøder.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.