Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Erindringer af og om JENS ADOLF JERICHAU" af Nicolaj Bøgh, 1884

Jens Adolph Jerichau (1816-1883) var født i Assens som søn af en købmand. Efter konfirmationen blev han anbragt i malerlære i Odense, men han bestemte sig for at ville være billedhugger og blev elev på et atelier i København. Nogle år senere rejste han til Rom og blev vel modtaget af Thorvaldsen, hvor han under dennes vejledning udviklede sine færdigheder. Han blev en meget anerkendt billedhugger og vandt flere medaljer for sin kunst, der er udstillet på alle de store kunstmuseeer i København. Fra 1849 var han professor ved Kunstakademiet. 

Nicolai Seidelin Bøgh (1843-1905) kom til verden i Skamstrup sydvest for Holbæk som søn af sognepræsten. Han blev student som 23-årig og året efter cand. phil. I 1873 ledsagede han H. C. Andersen på dennes sidste udenlandsrejse. Han fik udgivet mange bøger og artikler, især med personalhistorisk indhold.  I 1884 fik han udgivet sin bog om Jerichau. Han indleder med:

Professor Jerichau, hvem jeg har kjendt fra mine Drengeaar, har flere Gange udtalt det Ønske for mig, at jeg efter hans Død skulde »skrive om ham«. Ikke sjældent stak han et til dette Brug afbenytteligt Papir til mig og sagde, det var bedst, jeg opbevarede det. Jeg søgte at forestille ham, at det Interessanteste vilde være, om han kunde bringes til at diktere mig sine Livserindringer, og det lod da ogsaa, som han var villig dertil. Jeg erklærede ham, at jeg vilde tilsidesætte alt Andet og altid være rede, naar han var oplagt og i dette Øjemed søgte mig. Vi aftalte ofte en Dag, da han skulde komme og diktere; men naar det saa skulde sættes i Scene, var han oplagt til noget hélt Andet og sagde, at han slet ikke vidste, hvor han skulde tage fat. Og saaledes blev det desværre aldrig til Noget.

Han har imidlertid, vistnok i 1868, gjort nogle Optegnelser fra sin Barndoms- og Ungdomstid, opfordret dertil af min afdøde Broder Frederik Bøgh, som da paa dette Grundlag udarbejdede hans Biografi til »Illustreret Tidende«. Jeg vil begynde med at aftrykke disse og saa senere tilføje Hvad jeg kan have at sige — Altsammen mest paa Grundlag af Hvad Jerichau i Aarenes Løb har fortalt mig og Hvad jeg har oplevet med ham; jeg har altid strax nedskrevet Sligt med det Formaal engang at benytte det til en Skildring af ham. Det er denne, jeg nu giver mig i Lag med, og gjør det med den Overbevsning, at han var et saa karakteristiskt og betydeligt Menneske, at han maa kunne interessere de Fleste. Han er hidtil saa lidet kjendt og saa galt bedømt, at det maa være mig en hellig Pligt at stille ham i det rette Lys. Men jeg føler paa samme Tid det Vanskelige herved og turde maaske næppe have indladt mig paa en Skildring af ham, hvis det ikke udtrykkelig var overdraget mig af ham selv. Jeg maa da gjøre det saa godt jeg kan, men ønsker at forudsende den Bemærkning, at min Dom om ham som Kunstner kun gjør Fordring paa at være en menig Mands. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link