Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab" af A. D. JØRGENSEN, 1901

Adolph Ditlev Jørgensen (1840-1897) kom til verden i Graasten som søn af en farver. Efter præliminæreksamen fra Flensborg latinskole rejste han til København, hvor han forsøgte sig med forskellige studier og endte med at koncentrere sig om historiske fag. I 1882 blev han udnævnt til leder af Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet, og fra 1889 og til sin død var han landets første rigsarkivar. Hans forfatterskab er meget omfattende og anerkendt.

Efter hans død udkom selvbiografien: "En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab". Den indledes med:

Ved A. D. Jørgensens Død, der indtraf den 5. Oktober 1897, forefandtes Manuskriptet til „en redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab“, der ses at være afsluttet den 26. Marts 1896. Om dette Værk og dets Bestemmelse havde Forfatteren ikke udtalt sig mundtlig, men i en vedlagt Optegnelse blev det overladt til hans efterladte at tage Bestemmelse om, hvornaar og i hvilket Omfang Offentliggørelse skulde finde Sted. Med et Par enkelte Udeladelser er det efterfølgende en nøjagtig Gengivelse af Manuskriptet, hvilket ogsaa gælder de to medtagne Stykker af ældre Dato om „mit forfatterskab“.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.