Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Dansk Nødværge mod den tyske Stormflod [om GUSTAV JOHANNSEN]" af J. Johansen, 1902

Bogen indeholder en biografi over Gustav Johannsen og afsluttes med et mindeord over Jensenius Johansen.

Fra Wikipedia om Gustav Johannsen: 

Gustav Henrik Jøns Johannsen (født 2. august 1840 i Gundeby ved Ulsnæs, død 25. oktober 1901 i Flensborg) var en dansk journalist og politiker. Gustav Johannsen var uddannet lærer og blev 1862 ansat på skolen i Langballe i det nordlige Angel. Efter den 2. Slesvigske Krig 1864 blev han som dansksindet afskediget af det nye preussiske skolevæsen. Han tog til Flensborg, hvor han begyndte sin journalistiske og politiske karriere. Han drev en dansk boghandel og i 1869 stiftede han dagbladet Flensborg Avis, som han udgav til 1883, da han blev afløst af Jens Jessen. Avisen fulgte under ham en moderat politisk linje.

I 1881 blev han med 60% af alle stemmer i Flensborg by valgt ind i den tyske rigsdag i Berlin og i 1888 desuden valgt til den preussiske landdag. I rigsdagen repræsenterede han valgkreds Flensborg-Aabenraa i årene 1881-1884 og valgkreds Haderslev-Sønderborg i årene 1886-1901. I landdagen krævede han blandt andet ophævelsen af bestemmelserne om tysk skolesprog i de dansk talende områder i Sønderjylland. Siden 1889 var han medudgiver af de Sønderjyske Aarbøger, og efter 1891 var han direktør for Spare- og Lånekassen for Flensborg og Omegn. Han døde 25. oktober 1901. Én af de danske skoler i Flensborg er opkaldt efter Gustav Johannsen.

Jensenius Johansen (1827-1902) kom til verden i Nakskov som søn af en klokker og korsanger. Han blev student fra Nakskov og læste teologi afbrudt af frivillig deltagelse i 3-års krigen. Efter eksamen var han han kateket ved Frelsers kirke i København og fra 1860 præst i Haderslev ved Hertug Hans hospital og overlærer ved latinskolen. I 1866 oprettede han en dansk realskole, men ragede uklar med preusserne og flyttede i 1870 til Odense, hvor han blev præst ved Frue kirke. Fra 1888 og til sin død var han sognepræst i Svanninge ved Fåborg. Også i sine år på Fyn  var han meget engageret i Sønderjyske forhold og i mange år formand for foreningen "Dannebrog". Kort før sin død skrev han biografien over Gustav Johannsen. Den udkom efter hans død og afsluttes med mindeord over ham af Jens Jessen (1854-1906), redaktør af Flensborg Avis.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link