Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Erindringer fra et langt Liv" af MADS JENSEN-AALE, 1941

Mads Frederik Jensen-Aale (1865-1941) kom til verden i Nr. Snede sogn som søn af en husmand og kom i dåben til at hedde Mads Frederik Jensen. Efter tjeneste ved landbrug og til søs etablerede han et lille husmandssted i Uldum, og efter nogle år etablerede han et nyt og større husmandsbrug i Åle. Han blev tildelt landboforeningens medalje for flid og dygtighed. Da husmandsbevægelse rejstes, gik han engageret ind i sagen både på lokalt og amtsligt plan. Han blev medlem af flere bestyrelser og var i en periode også medlem af landstinget. 

I 1941 udkom hans erindringer, der indledes med:

Mads Jensen-Aales Erindringer er en jævn, sandfærdig Fremstilling af Forholdene for Husmænd og Landarbejdere igennem de sidste 60—70 Aar.

Uden Overdrivelse eller Bitterhed fortælles der om denne Befolknings dybe Fattigdom og ufri Tilværelse i Slutningen af det forrige Aarhundrede og om den store økonomiske, folkelige og politiske Fremgang, der efterhaanden er opnaaet for denne talstærke Del af Befolkningen.

Mads Jensen-Aale's egen Livsbane er et smukt Eksempel paa, hvad de ypperste af Landarbejderne med ringe Skolekundskaber og uden nogen teoretisk Uddannelse kan naa ved Dygtighed, Flid, Energi og gode Evner og dog vedblive at være den samme erhvervsmæssig og menneskelig.

 

           København i Juli 1941.

                                                                                                              KR. BORDING

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link