Carl Henrik Holten (1775-1862) kom til verden på "Juellund" i Vollerslev sogn på Østsjælland.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1909 fik de udgivet bind nr. XI: "Af en gammel Hofmands Mindeblade", som indledes med:


Konferensraad Carl Henrik v. Holten efterlod sig ved sin Død — ligesom senere hans Søn, Generalmajor Christian v. Holten — en Række Optegnelser om sin lange Livsførelse. Disse meddeler i et og alt nøjagtige Oplysninger om hans Liv og Levned, som i en kort Oversigt kan gengives saaledes:

Han var født 7. August 1775, var en Søn af Oberst Christian Ludvig v. Holten og var Landkadet fra 1783—89. Blev 1793 ansat som Sekondlieutenant ved Kronprinsens Regiment og tog 1794 Landmaaler Examen. Rejste 1799 til St. Croix, hvor han blev Adjutant hos Generalguvernøren. Da Englænderne 1801 tog Øerne i Besiddelse, rejste han til Kjøbenhavn, men atter s. A. tilbage til Vestindien som Adjutant ved Generalguvernementet og Fuldmægtig i Regeringssekretariatet. Tog 1803 Afsked fra Hæren med Kaptajns Karakter og blev 1805 Stempelpapirs-Forvalter m. m. paa St. Croix. Vendte 1809 tilbage til Danmark, blev 1810 Sekretær ved Statholderskabet i Norjge og 1814 Statssekretær i Norge og norsk Kammerherre. 1815—40 var han Guvernementssekretær i Fyen og 1840—48 Geheime-Kabinets-Arkivar hos Kongen.Han døde paa Valdal den 5. Juli 1862. — 1810 Justitsraad, 1813 Etatsraad, 1836 Konferensraad.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.