Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "LUDVIG HELVEG. Af hans Liv og hans Tid. Et Mindeskrift" af Ludvig Schrøder, 1884

Nicolaus Ludvig Helveg (1818-1883) kom til verden i Odense som søn af en amtskirurg. Han blev student som 17-årig og cand. theol. 5 år senere. I en periode var han huslærer på Margård ved Odense. Derefter opholdt han sig i en årrække i København,  hvor han var optaget af studier, litterært arbejde og kirkelig virksomhed. I 1857 blev han res. kapellan ved Skt. Knuds Kirke i Odense og præst ved Hospitalskirken (Gråbrødre Klosterkirke). Han var hele sit voksne liv stærkt påvirket af Grundtvig og formåede med sin forkyndelse af samle en meget stor menighed omkring Hospitalskirken. Ved hans død i 1883 blev menigheden splittet og Odense Valgmenighed dannet.

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Som erklæret grundtvigianer skrev han en del biografier om grundtvigianske foregangsmænd, bl.a. bogen om Ludvig Helveg. Det er en omfattende bog på 336 sider, der afsluttes med et navneregister og indledes med:

Forord.

 

Ludvig Helvegs Levnedsløb er i sig selv så rigt, og hans Forhold til en Del af de mærkeligste Tildragelser i Samtiden af så stor Betydning, at der er god Grund til at udgive et virkeligt Mindeskrift om ham, og ikke at lade det blive ved et lille Hefte om hans Jordefærd.

Opgaven for et sådant Mindeskrift måtte blive en dobbelt. Der måtte gjøres Rede for Gangen i hans Levnedsløb; det måtte fremhæves, hvad der var det mest ejendommelige ved hans Personlighed, ved hans Standpunkt i Tidens åndelige Røre og ved hans Virksomhed som Præst og Forfatter; det måtte oplyses, hvad hans Livsgjerning havde haft at betyde, så vidt det er muligt nu at have et sikkert Skjøn derom. Men der måtte tillige stiles efter at gjøre Bogen lærerig for dem, der søger at få Klarhed over Udviklingen i den nyere Tid hos det danske Folk og den danske Menighed; der måtte meddeles pålidelige Vidnesbyrd om Helvegs Gjerning af dem, der havde stået under hans Påvirkning; der måtte fremdrages Breve fra ham og Breve til ham, som kunde have Betydning for den historiske Granskning; der måtte optrykkes Bladartikler og andre Aktstykker, som ellers let kunde blive oversete.

Dersom denne Bog, der samler sig om en dansk Kirkehistorikers Levned, er bleven, som jeg vilde det, et virkeligt Bidrag til at oplyse den nyeste Tids danske — og norske — Kirkehistorie, da skyldes det for en stor Del de Bidrag til den, som andre Venner af den afdøde har ydet, og som jeg herved takker dem for.

Mest ligger det mig dog på Sinde — og det Ønske vil jeg derfor medgive Bogen — at den må tækkes Helvegs mange Venner, både dem, der har været knyttede til ham ved Blodets Bånd, og dem, der følte sig knyttede til ham i Åndens Fællesskab, og at Læsningen af den må blive til Fremme for det, som han elskede, og som han tjænte med en sjælden Trofasthed, — den ædle, ridderlige, lyse Præstemand, som så tidlig blev bortkaldt fra en rig Gjerning.

 

               Askov Folkehøjskole, den 25de Juli 1884.

                                                                                                            Ludvig Schrøder.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg eftrebehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.