Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindeskrift over Etatsraad N. HOFMAN (BANG)" af F. Liebman, 1855

Niels de Hofman-Bang (1776-1855) var født i Vejle som søn af en toldforvalter og kom i dåben til at hedde Niels Bang. Han blev student som 17-årig og studerede naturvidenskab ved Københavns Universitet. Af sin grandonkel blev han indsat som første ejer af stamhuset Hofmansgave på Nordfyn mod at antage slægten de Hofmans navn og våben.

Frederik Michael Liebmann (1813-1856) kom til verden i Helsingør som søn af en købmand. Efter studentereksamen studerede han botanik i Danmark og udlandet. Han fik et professorat ved Københavns Universitet og virkede samtidig som direktør for Botanisk Have. Han fik udgivet adskillige bøger om botanik. I 1855 blev han opfordret til at skrive mindeskriftet om Niels de Hofman-Bang, som han indleder med:

Opfordret til al meddele en kort Fremstilling af vort nylig tabte Medlems, Herr Etatsraad Hofman (Bangs) Liv og Virksomhed, kunde det maaskee synes underligt, at denne Opgave er tilfalden en Mand, der var mere end en Menneskealder yngre end den Afdøde; men Aarsagen hertil er vel deels den, at jeg i nogle og tyve Aar har staaet i næsten uafbrudt Forbindelse med ham, knyttet til ham ved fælles videnskabelige Interesser, deels og fornemmelig, at alle hans jevnaldrende Venner vare bortkaldte før ham, saa den Pligt at udtale et Mindeord over ham nu nærmest maatte synes at paahvile mig. Dette være da min Undskyldning, naar jeg om hans Ungdoms og hele kraftigere Manddoms Periode kun kan tale efter de Oplysninger, jeg har kunnet indhente igjennem Andre eller uddrage af hans egne skriftlige Optegnelser.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.